ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" за ЄДРПОУ 32835306

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
735842 650400
Повернення податків і зборів 3005 5 250
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 931 406
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 142 71
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 52 467
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 170936 162086
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 680912 ) ( 590101 )
Праці 3105 ( 28549 ) ( 22297 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 8788 ) ( 7094 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9288 ) ( 6422 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1148 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 8140 ) ( 6422 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 170810 ) ( 164177 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 9561 23589
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 364 679
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 11 )
необоротних активів 3260 ( 16841 ) ( 6964 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -16477 -6296
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 71189
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 28212 22393
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 1600 ) ( 25829 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 26040 ) ( 22644 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 2543 ) ( 42471 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1971 2638
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -8887 19931
Залишок коштів на початок року 3405 23191 2495
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -586 765
Залишок коштів на кінець року 3415 13718 23191

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Лебiдь Микола Сергiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мурич Олена Володимирівна