ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебiдь Микола Сергiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Виробниче об’єднання «Моліс», Перший заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.12.2017, 1 рік
9) опис Повноваження: Генеральний директор без доручення має право вчиняти дiї вiд iменi Товариства, в тому числi: представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, пiдприємствами, установами та органiзацiями, державними та судовими органами; вiдкривати i закривати рахунки в банкiвських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згiдно з чинним законодавством та Статутом; укладати угоди (договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в iнших цивiльно-правових вiдносинах з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; видавати доручення на отримання товарно-матерiальних цiнностей, укладення угод, представництво iнтересiв Товариства (в тому числi з правом передоручення), накази, розпорядження i давати вказiвки, обов`язковi для всiх працiвникiв Товариства; призначати на посади, переводити i звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати заходи заохочення та дисциплiнарного стягнення вiдповiдно до законодавства; здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства. Обов`язки: Генеральний директор органiзовує господарську дiяльнiсть Товариства, впровадження у виробництво нової технiки i прогресивної технологiї, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Товариства, реалiзацiю (збут) продукцiї, робiт i послуг, що виробленi Товариством, юридичне, економiчне, бухгалтерське i iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства, забезпечує Товариство квалiфiкованими кадрами, впроваджує прогресивнi форми i методи господарювання, створює органiзацiйнi i економiчнi умови для високопродуктивної працi, безпечнi умови для роботи, виконує iншi функцiї з органiзацiї i забезпечення дiяльностi Товариства, що випливають iз законодавства, iнших документiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент не є акціонерним товариством і здійснював тільки закрите (приватне) розміщення цінних паперів. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор, перший заступник генерального директора, генеральний директор. Загальний стаж роботи становить 37 років. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Генеральний директор Лебідь Микола Сергійович припиняє повноваження на посаді 22.12.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів учасників №22/12/2017 від 22.12.2017 року. Посадова особа Генеральний директор Лебідь Микола Сергійович обраний на посаду 22.12.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: переобрання на новий строк; підстави: Протокол Загальних зборів учасників №22/12/2017 від 22.12.2017 року.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мурич Олена Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1977
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Виробниче об’єднання «Моліс», Заступник головного бухгалтера з методології обліку та МСФЗ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.04.2015, Безстроково
9) опис Повноваження Головного бухгалтера: - вимагати надання інформації і документації в рамках своєї компетенції; - підписувати документи в рамках своєї компетенції та відповідно до Наказу про облікову політику підприємства; - прийняття рішень та діяти відповідно з обов’язками, визначеними посадовою інструкцією; - вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції щодо вдосконалення виконуваної роботи; - вимагати від підлеглих виконання своїх обов’язків; - контролювати та оцінювати якість роботи та своєчасність виконання завдань підлеглих робітників; - надавати пропозиції керівнику щодо переміщення персоналу бухгалтерії, його професійного розвитку та ін. Обов'язки головного бухгалтера: - організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства та контроль за економією використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; - формування, згідно діючого законодавства про бухгалтерський облік, облікової політики підприємства; - забезпечення порядку проведення інвентаризації, контроль за виконанням господарських операцій, дотриманням технологій обробки бухгалтерської інформації та порядку документообігу; - побудова системи бухгалтерської та податкової звітності підприємства; - забезпечення законності, своєчасності та правильності нарахування та перерахування податків, зборів та інших обов’язкових платежів, нарахування та видачі заробітної плати; - здійснення контролю за забезпеченням порядку оформлення бухгалтерських документів, своєчасним та правильним внесенням в базу даних підприємства; - своєчасне інформування керівника про всі порушення, недоліки, що виявлені в процесі виконання посадових обов’язків, які можуть впливати на результати господарської діяльності підприємства та ін. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент не є акціонерним товариством і здійснював тільки закрите (приватне) розміщення цінних паперів. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник головного бухгалтера, виконуюча обов’язки головного бухгалтера, головний бухгалтер. Загальний стаж роботи становить 18 років. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього 0 0 0 0 0 0