ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 121300 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 121300 X X
зобов'язання за процентними облігаціями, Серія H25.04.2014563002508.05.2021
зобов'язання за процентними облігаціями, Серія I28.04.2016650002520.05.2023
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 1361 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 27641 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 150302 X X
Опис Інші зобов'язання (27641 тис. грн.) включають: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; за розрахунками зі страхування; за розрахунками з оплати праці; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами; поточні забезпечення; інші поточні зобов'язання.