ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 60248 71234 1979 1899 62227 73133
будівлі та споруди 33330 35049 403 403 33733 35452
машини та обладнання 22878 31357 189 189 23067 31546
транспортні засоби 1684 2566 1387 1307 3071 3873
земельні ділянки 1765 1765 0 0 1765 1765
інші 591 497 0 0 591 497
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 60248 71234 1979 1899 62227 73133
Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди -20 років; Машини та обладнання -5 років або 2 роки; Транспортні засоби – 5 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі та інше) – 4 роки або 12 років; МНМА -100 % амортизація при вводі в експлуатацію (від 1 до 14 років). Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду -128001 тис. грн., на кінець звітного періоду — 145269 тис грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 52,9%, на кінець звітного періоду — 51%. Ступінь використання основних засобів 98%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду — 67753 тис грн, кінець періоду — 74035 тис грн. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було. Товариство має орендовані основні засоби.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 88402 85455
Статутний капітал (тис.грн.) 21500 21500
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 21500 21500
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (88402 тис.грн.) більше статутного капiталу (21500 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 144 Цивiльного кодексу України.