ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Лебідь М. С.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 32835306
4. Місцезнаходження Україна, 69001, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 31
5. Міжміський код, телефон та факс (061) 213-17-66, (061) 213-17-66
6. Електронна поштова адреса stat@molis.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

81(2834), бюлетень “Відомості НКЦПФР”

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.04.2018

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.molis.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2018

(дата)