ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 96400 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 96400 X X
зобов'язання за процентними облігаціями, Серія H25.04.2014314002508.05.2021
зобов'язання за процентними облігаціями, Серія I28.04.2016650002514.05.2023
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 1821 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 1600 X X
Інші зобов'язання X 26477 X X
Усього зобов'язань X 126298 X X
Опис Інші зобов'язання (26477 тис. грн.) включають: поточна кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги; за розрахунками зі страхування; за розрахунками з оплати праці; поточна кредиторська заборгованність за одержаними авансами; поточні забезпечення; інші поточні забов'язання.