ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 67042 60248 2068 1979 69110 62227
будівлі та споруди 35871 33330 409 403 36280 33733
машини та обладнання 27767 22878 189 189 27956 23067
транспортні засоби 1349 1684 1470 1387 2819 3071
земельні ділянки 1350 1765 0 0 1350 1765
інші 705 591 0 0 705 591
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 67042 60248 2068 1979 69110 62227
Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди -20 років; Машини та обладнання -5 років або 2 роки; Транспортні засоби – 5 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі та інше) – 4 роки або 12 років; МНМА -100 % амортизація при вводі в експлуатацію (від 1 до 14 років). Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітнього періоду - 128 885 тис. грн., на кінець звітного періоду — 128 001 тис грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 48%, на кінець звітного періоду — 52,9%. Ступінь використання основних засобів 98%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду — 61843 тис грн, кінець періоду — 67753тис грн. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 85455 67232
Статутний капітал (тис.грн.) 21500 21500
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 21500 21500
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (85455 тис.грн.) більше статутного капiталу (21500 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 144 Цивiльного кодексу України.