ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н
3. Дата проведення державної реєстрації 23.01.2004
4. Територія (область)* Запорізька область
5. Статутний капітал (грн) 21500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 688
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру

46.11 - Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.17 - Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

10. Органи управління підприємства

Згідно Статуту Товариства, Органами управління Товариства є: збори учасників - вищій орган Товариства; дирекція -виконавчий орган Товариства; ревізійна комісія -орган, який здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Однак члени дирекції призначені не були, тому відповідно до Статуту Товариства, всі функції виконавчого органу здійснює генеральний директор одноособово. Ревізійна комісія зборами учасників Товариства не обиралась. ЗБОРИ УЧАСНИКІВ: Збори учасників складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. До виключної компетенції зборів учасників належить: *визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; *затвердження річних результатів діяльності Товариства та бухгалтерських балансів, за­твер­дження звітів та висновків контрольних органів Товариства; *затвердження порядку розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства; *внесення змін та доповнень до Статуту; *прийняття рішень про зміну розміру статутного капіталу та перерозподіл часток учасників; *обрання та відкликання голови зборів (голови Товариства); *обрання та відкликання виконавчого органу Товариства, визначення умов трудових до­говорів (контрактів) з його членами; *визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повно­важень відповідних контрольних органів; *винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб виконавчого органу Товариства; *визначення розміру, по­рядку, форми та строків внесення додаткових вкладів учасниками; *прийняття рішення про придбання Товариством частки учасника (її частини) у статут­ному капі­талі Товариства; *виключення учасників з Товариства та прийняття до Товариства нових учасників; *прийняття рішень про створення підприємств, філій, представництв Товариства, затвердження їх Статутів (Положень), призначення їх керівників; *прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комі­сії та затвердження ліквідаційного балансу; *До компетенції зборів учасників крім перелічених вище повноважень, та­кож належить: *розгляд, погодження та затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами виконав­чого органу Товариства, організаційної структури Товариства, граничної чисельності працівників та граничного фонду оплати їх праці; *затвердження, за поданням виконавчого органу, рішень про здійснення Товариством капіталовк­ладень та інвестицій, якщо їх загальна вартість в межах календарного року перевищує розмір 1 000 000 (один мільйон) гривень; *розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання кредитних дого­ворів (окрім короткострокових кредитних договорів, укладених на строк до одного року та на суму, що не перевищує 3 000 000 (три мільйона) гривень), договорів займу чи зворотної фінансової допомоги (окрім договорів займу чи зворотної фінансової допомоги на строк до одного року та на суму, що не перевищує 3 000 000 (три мільйона) гривень), застави (окрім застави товарів в обороті та/або прав вимоги на суму, що не перевищує 3 000 000 (три мільйона) гривень, якою забезпечується виконання короткострокового кредитного договору, укладеного на строк до одного року та на суму, що не перевищує 3 000 000 (три мільйона) гривень) та поруки (окрім договорів поруки на суму, що не перевищує 3 000 000 (три мільйона) гривень), угод про придбання та відчуження цінних паперів, корпоратив­них прав, деривативів на суму, що перевищує 2 000 000 (два мільйона) гривень, а також умов угод про придбання та відчуження, оренду (лізинг) та інших договорів (угод), предметом яких є основні засоби (необоротні активи) вартістю понад 2 000 000 (два мільйони) гривень; *розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання договорів (контрактів), угод загальна вартість яких перевищує 2 000 000 (два мільйони) гривень; *розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання договорів (контрактів), угод укладених з одним і тим же контрагентом на протязі одного календарного місяця на суму, яка сумарно пе­ревищує 2 000 000 (два мільйони) гривень; *розгляд, погодження та затвердження рішень про вступ Товариства засновником і учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об’єднань, підприємств (у тому числі за участю іноземних юридичних і фізичних осіб), банків, бірж, промислово-фі­нансових груп, холдингових компаній тощо, а також про вихід із зазначених суб’єктів; *призна­чення повноважних представників Това­риства для участі в діяльності органів управ­ління госпо­дарських товариств, підприємств, об’єднань, акці­ями (частками, паями) яких володіє Товарис­тво, або учасником (членом) яких є Товариство; *прийняття рішень про проведення ревізій або аудиторських перевірок структурних підрозділів Товариства, підприємств, діяльність яких контролюється Товариством, філій та представництв, при­зна­чення для цього ревізорів та аудиторів; *розгляд, погодження та затвердження рішень про надання безповоротної фінансової допомоги, в тому числі благодійної, безоп­латну пере­дачу коштів, майна та майнових прав Това­риства третім особам на суму, що перевищує 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень; *прийняття рішень про випуск Товариством власних емісійних цінних папе­рів, затвер­дження по­рядку та умов їх емісії і розміщення, ре­зультатів такої емісії, вирі­шення питань про викуп Товарист­вом власних цінних паперів на суму, що перевищує 2 000 000 (два мільйони) гривень; *вирішення питань щодо забезпечення відновлення платоспроможності Товариства та підпри­ємств, створених Товариством, через засто­сування механізмів санації або інших антикризових процедур згідно з чинним законодавством України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкру­том; *погодження переліку сторонніх осіб (що не перебувають у трудових відносинах з Товариством), яким видаються доручення (довіреності) на право представництва інтересів Товариства та/або укладення угод. *Збори учасників можуть також розглядати будь – які інші питання. Збори учасників вправі делегу­вати частину своїх повноважень, за винятком питань виключної компетенції згідно з законодавством, до компетенції контрольного та/або виконавчого органу Товариства. *З питань визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін та доповнень до Статуту, а також при вирішенні питання про виклю­чення учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володі­ють у сукупності більш як 50 відсотками голосів учасни­ків Товариства. З решти питань рішення прийма­ються простою більшістю голосів учасників, присутніх на зборах. Рішення зборів учасників оформлюються у вигляді протоколу, який підписує голова зборів. Функція зборів учасників полягає у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР: у зв`язку з непризначенням членів дирекції, здійснює повноваження виконавчого органу одноосібно. Дирекція (на кінець звітного періоду — Генеральний директор) Товариства: *здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, виконання планів виробництва продукції (робіт, послуг) за затвердженою номенклатурою; *забезпечує реалізацію інвестиційної, технічної, фінансової, маркетингової та цінової полі­тики То­ва­риства; *вносить на розгляд зборів учасників пропозиції щодо ство­рення, реорганізації та ліквідації під­приємств, філій та представ­ництв Това­риства; *вирішує питання керівництва роботою структурних підрозділів, філій, представництв і підприємств, ство­рених То­вариством, забезпечує виконання покладених на них завдань; *контролює діяльність посадових осіб структурних підрозділів, філій та представництв, підпри­ємств, створених Товари­ством; *забезпечує додержання структурними підрозділами, філіями, представниц­твами і підприємствами, створеними Товариством, законо­давства України; *приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників структурних підрозді­лів, філій, представ­ництв та під­приємств, створених Товариством; *розглядає у попередньому порядку питання, що підлягають обгово­ренню на зборах учасни­ків Това­риства, готує відповідні матеріали і пропозиції, в тому числі обґрунтування порядку розподілу прибу­тку та засобів покриття збитків, пропозиції по внесенню змін до Статуту, локальних (внутрішніх) норма­тивних актів Товариства; *затверджує локальні (внутрішні) нормативні акти Товариства, які ре­гулюють управлінські, гос­по­дарські, фінансові та кадрові відносини всередині Товариства; *визначає умови колективного договору, який укладається між Товарис­твом і уповноваженим на предста­вництво інтересів трудового коле­ктиву органом; *вирішує питання щодо порядку покриття простроченої кредиторської заборгованості, запобі­гання випадкам стягнення на майно (майнові права) Товариства у випадку виконавчого прова­дження; *приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товарис­тва; *забезпечує своєчасне виконання фінансових та майнових зобов’язань Товариства, в тому числі зобов’язань по виплаті заробітної плати, податкам, обов’язковим платежам до бюджету; *визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інфор­мацію про діяльність Товариства, затверджує порядок їх викори­стання та охорони; *вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до Статуту входять до компетенції інших органів та посадових осіб Товари­ства. Функція виконавчого органу полягає у забезпеченні безперервної діяльності Товариства. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (не сформована): Ревізійна комісія є органом, який здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Ревізійна комісія обирається зборами учасників Товариства з числа учасників(представників учасників) строком на три роки. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени виконавчого органу. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок фінансової діяльності Товариства за дорученням зборів учасників, за власною ініціативою, або на вимогу учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати всі матеріали, бухгалтерські та інші документи Товариства і особисті пояснення посадових осіб Товариства. Повний перелік функцій, прав і обов`язків членів ревізійної комісії визначається зборами учасників. Основна функція Ревізійної комісії — контролююча.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «ПУМБ»
2) МФО банку 334851
3) Поточний рахунок 26000962490991
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ «ПУМБ» м. Київ
5) МФО банку 334851
6) Поточний рахунок 26000962490991