ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 72400 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 72400 X X
зобов'язання за процентними облігаціями, Серія G23.10.2013124002525.10.2016
зобов'язання за процентними облігаціями, Серія H25.04.2014600003008.05.2021
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 362 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 5240 X X
Інші зобов'язання X 22588 X X
Усього зобов'язань X 100590 X X
Опис Інші зобов'язання (22588 тис. грн.) включають: поточна кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці ; поточна кредиторська заборгованність за одержаними авансами; поточні забезпечення; інші поточні забов'язання.