ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 69748 67042 1995 2068 71743 69110
будівлі та споруди 35532 35871 409 409 35941 36280
машини та обладнання 31801 27767 189 189 31990 27956
транспортні засоби 1635 1349 1397 1470 3032 2819
земельні ділянки 0 1350 0 0 0 1350
інші 780 705 0 0 780 705
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 69748 67042 1995 2068 71743 69110
Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди -20 років; Машини та обладнання -5 років або 2 роки; Транспортні засоби – 5 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі та інше) – 4 роки або 12 років; МНМА -100 % амортизація при вводі в експлуатацію (від 1 до 14 років). Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітнього періоду - 123 674 тис. грн., на кінець звітного періоду — 128 885 тис грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 43.6%, на кінець звітного періоду — 48%. Ступінь використання основних засобів на початок звітного періоду - 98%, на кінець звітного періоду - 98%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду — 53 926 тис грн, кінець періоду — 61 843 тис грн. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 67232 62557
Статутний капітал (тис.грн.) 21500 21500
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 21500 21500
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (67232 тис.грн.) більше статутного капiталу (21500 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 144 Цивiльного кодексу України.