ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" за ЄДРПОУ 32835306

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
465969 350117
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 469 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 31772
Надходження від повернення авансів 3020 0 141
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 61 96
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 5
Надходження від операційної оренди 3040 436 575
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 120465 22801
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 378302 ) ( 265178 )
Праці 3105 ( 20875 ) ( 18796 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 11306 ) ( 9590 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 14399 ) ( 15190 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 548 ) ( 130 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 9405 ) ( 11192 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4446 ) ( 3868 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 49630 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 110 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 8799 ) ( 13769 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 119070 ) ( 17737 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 34649 15507
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 46000
необоротних активів 3205 479 597
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 2901 3100
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 47235 )
необоротних активів 3260 ( 1600 ) ( 8310 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1780 -5848
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 158458 225180
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 28128 40
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 148074 ) ( 219352 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 12772 ) ( 11918 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 64144 ) ( 267 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -38404 -6317
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1975 3342
Залишок коштів на початок року 3405 3985 643
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1950 0
Залишок коштів на кінець року 3415 3960 3985

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Лебідь Микола Сергійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мурич Олена Володимирівна