ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" за ЄДРПОУ 32835306
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Перероблення молока, виробництво масла та сиру за КВЕД 10.51
Середня кількість працівників1 810    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 69001, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд.31, 2131766
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 242 189
первісна вартість 1001 298 296
накопичена амортизація 1002 56 107
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3846 714
Основні засоби: 1010 76674 69748
первісна вартість 1011 123860 123674
знос 1012 47186 53926
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 80762 70651
II. Оборотні активи
Запаси 1100 36008 56226
Виробничі запаси 1101 13867 13213
Незавершене виробництво 1102 13952 36791
Готова продукція 1103 5840 6180
Товари 1104 2349 42
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 42790 14598
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
1940 3097
з бюджетом 1135 41 11149
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 86 530
Поточні фінансові інвестиції 1160 18741 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3985 3960
Готівка 1166 0 400
Рахунки в банках 1167 3985 3560
Витрати майбутніх періодів 1170 32 65
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 273 601
Усього за розділом II 1195 103896 90226
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 76 0
Баланс 1300 184734 160877

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 21500 21500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 29064 28400
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1218 12657
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 51782 62557
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 275 449
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 24714 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 55000 36200
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 737 123
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 80726 36772
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 10000 9647
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 25000 25000
за товари, роботи, послуги 1615 9434 17892
за розрахунками з бюджетом 1620 1763 1120
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 844
за розрахунками зі страхування 1625 563 566
за розрахунками з оплати праці 1630 963 1026
за одержаними авансами 1635 1082 989
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 1873 1671
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1548 3637
Усього за розділом IІІ 1695 52226 61548
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 184734 160877

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Лебідь Микола Сергійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мурич Олена Володимирівна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.