ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебiдь Микола Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Виробниче об’єднання «Моліс», Перший заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.12.2014, 1 рік
9) опис Повноваження: Генеральний директор без доручення має право вчиняти дiї вiд iменi Товариства, в тому числi: представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, пiдприємствами, установами та органiзацiями, державними та судовими органами; вiдкривати i закривати рахунки в банкiвських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згiдно з чинним законодавством та Статутом; укладати угоди (договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в iнших цивiльно- правових вiдносинах з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; видавати доручення на отримання товарно-матерiальних цiнностей, укладення угод, представництво iнтересiв Товариства (в тому числi з правом передоручення), накази, розпорядження i давати вказiвки, обов`язковi для всiх працiвникiв Товариства; призначати на посади, переводити i звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати заходи заохочення та дисциплiнарного стягнення вiдповiдно до законодавства; здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства. Обов`язки: Генеральний директор органiзовує господарську дiяльнiсть Товариства, впровадження у виробництво нової технiки i прогресивної технологiї, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Товариства, реалiзацiю (збут) продукцiї, робiт i послуг, що виробленi Товариством, юридичне, економiчне, бухгалтерське i iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства, забезпечує Товариство квалiфiкованими кадрами, впроваджує прогресивнi форми i методи господарювання, створює органiзацiйнi i економiчнi умови для високопродуктивної працi, безпечнi умови для роботи, виконує iншi функцiї з органiзацiї i забезпечення дiяльностi Товариства, що випливають iз законодавства, iнших документiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент не є акціонерним товариством і здійснював тільки закрите (приватне) розміщення цінних паперів. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор, директор, перший заступник генерального директора, генеральний директор. Стаж роботи становить 34 роки. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звітному періоді: 31.12.2014 року (Протокол загальних зборів учасників №31-12/2014 від 31.12.2014р) у зв'язку з переобрання виконавчого органу Товариства припинено повноваження посадової особи Генерального директора Лебідь М.С., цими ж зборами його повторно обрано на посаду Генерального директора на новий термін.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тарасовська Олена Борисівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Артіка Інвест», Заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.08.2013, безстроково
9) опис Повноваження Головного бухгалтера: - вимагати надання інформації і документації в рамках своєї компетенції; - підписувати документи в рамках своєї компетенції та відповідно до Наказу про облікову політику підприємства; - прийняття рішень та діяти відповідно з обов’язками, визначеними посадовою інструкцією; - вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції щодо вдосконалення виконуваної роботи; - вимагати від підлеглих виконання своїх обов’язків; - контролювати та оцінювати якість роботи та своєчасність виконання завдань підлеглих робітників; - надавати пропозиції керівнику щодо переміщення персоналу бухгалтерії, його професійного розвитку та ін. Обов'язки головного бухгалтера: - організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства та контроль за економією використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; - формування, згідно діючого законодавства про бухгалтерський облік, облікової політики підприємства; - забезпечення порядку проведення інвентаризації, контроль за виконанням господарських операцій, дотриманням технологій обробки бухгалтерської інформації та порядку документообіу; - побудова системи бухгалтерської та податкової звітності підприємства; - забезпечення законності, своєчасності та правильності нарахування та перерахування податків, зборів та інших обов’язкових платежів, нарахування та видачі заробітної плати; - здійснення контролю за забезпеченням порядку оформлення бухгалтерських документів, своєчасним та правильним внесенням в базу даних підприємства; - своєчасне інформування керівника про всі порушення, недоліки, що виявлені в процесі виконання посадових обов’язків, які можуть впливати на результати господарської діяльності підприємства та ін. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент не є акціонерним товариством і здійснював тільки закрите (приватне) розміщення цінних паперів. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер, головний бухгалтер, заступник директора, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Стаж роботи становить 42 роки. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звітному періоді не було. У 2015 році: 31.03.2015 року (Наказ Генерального директора № 259-к від 31.03.2015 року) Головний бухгалтер Тарасовська Олена Борисівна звільнена з посади за власним бажанням та призначено на посаду Головного бухгалтера Мурич Олена Володимирівна, дата вступу в повноваження 01.04.2015 року. Строк, на який призначено особу: безстроково. Тому саме ця особа підписує річну фінансову звітність Товариства.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.