ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 9647 X X
у тому числі:
короткостроковий кредит банку, ПАТ "Мотор-Банк" 16.06.2014900019.515.06.2015
короткостроковий кредит банку, ПАТ "Мотор-Банк" 16.06.20146471615.06.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 61200 X X
зобов'язання за процентними облігаціями, Серія F18.07.2012250002720.07.2015
зобов'язання за процентними облігаціями, Серія H25.04.2014362003008.05.2021
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 1569 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 25904 X X
Усього зобов'язань X 98320 X X
Опис Інші зобов'язання включають: цільове фінансування; поточна кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці ; поточна кредиторська заборгованність за одержаними авансами; поточні забезпечення; інші поточні забов'язання.