ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 76674 69748 1406 1995 78080 71743
будівлі та споруди 36577 35532 409 409 36986 35941
машини та обладнання 37180 31801 189 189 37369 31990
транспортні засоби 1952 1635 808 1397 2760 3032
інші 965 780 0 0 965 780
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 76674 69748 1406 1995 78080 71743
Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди -20 років; Машини та обладнання -5 років або 2 роки; Транспортні засоби – 5 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі та інше) – 4 роки або 12 років; МНМА -100 % амортизація при вводі в експлуатацію (від 1 до 14 років). Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів, що є власністю Товариства 123 860 тис грн на 01.01.14 року, на кінець звітного періоду — 123 674 тис грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 38.1%, на кінець звітного періоду — 43.6%. Ступінь використання основних засобів 98%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду — 47 186 тис грн, кінець періоду — 53 926 тис грн. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 62557 51782
Статутний капітал (тис.грн.) 21500 21500
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 21500 21500
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (62557 тис грн) бiльше статутного капiталу (21500 тис грн). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.