ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" за ЄДРПОУ 32835306
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Перероблення молока, виробництво масла та сиру за КВЕД 10.51
Середня кількість працівників 825    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса бульвар Шевченка, буд.31, Запорізька обл., 69001
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 251 242
первісна вартість 1001 282 298
накопичена амортизація 1002 31 56
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1004 3846
Основні засоби: 1010 84232 76674
первісна вартість 1011 124736 123860
знос 1012 40504 47186
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 937 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 86424 80762
II. Оборотні активи
Запаси 1100 56334 36008
Виробничі запаси 1101 16978 13867
Незавершене виробництво 1102 29848 13952
Готова продукція 1103 9053 5840
Товари 1104 455 2349
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 25102 42790
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
2024 1940
з бюджетом 1135 204 41
у тому числі з податку на прибуток 1136 201 19
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1031 86
Поточні фінансові інвестиції 1160 18401 18741
Гроші та їх еквіваленти 1165 643 3985
Готівка 1166 1 0
Рахунки в банках 1167 642 3985
Витрати майбутніх періодів 1170 17 32
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 499 273
Усього за розділом II 1195 104255 103896
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 76
Баланс 1300 190679 184734

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 21500 21500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 31497 29064
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -626 1218
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 52371 51782
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 275
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 24714
Інші довгострокові зобов’язання 1515 50000 55000
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 693 737
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 50693 80726
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 34398 10000
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 25000 25000
за товари, роботи, послуги 1615 23746 9434
за розрахунками з бюджетом 1620 1060 1763
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 468 563
за розрахунками з оплати праці 1630 837 963
за одержаними авансами 1635 96 1082
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 1796 1873
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 214 1548
Усього за розділом IІІ 1695 87615 52226
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 190679 184734

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Лебiдь Микола Сергiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Тарасовська Олена Борисівна