ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебiдь Микола Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «ТД «Моліс», директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 01.04.2009, безстроково
9) опис Повноваження: Генеральний директор без доручення має право вчиняти дiї вiд iменi Товариства, в тому числi: представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, пiдприємствами, установами та органiзацiями, державними та судовими органами; вiдкривати i закривати рахунки в банкiвських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згiдно з чинним законодавством та Статутом; укладати угоди (договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в iнших цивiльно- правових вiдносинах з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; видавати доручення на отримання товарно-матерiальних цiнностей, укладення угод, представництво iнтересiв Товариства (в тому числi з правом передоручення), накази, розпорядження i давати вказiвки, обов`язковi для всiх працiвникiв Товариства; призначати на посади, переводити i звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати заходи заохочення та дисциплiнарного стягнення вiдповiдно до законодавства; здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства. Обов`язки: Генеральний директор органiзовує господарську дiяльнiсть Товариства, впровадження у виробництво нової технiки i прогресивної технологiї, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Товариства, реалiзацiю (збут) продукцiї, робiт i послуг, що виробленi Товариством, юридичне, економiчне, бухгалтерське i iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства, забезпечує Товариство квалiфiкованими кадрами, впроваджує прогресивнi форми i методи господарювання, створює органiзацiйнi i економiчнi умови для високопродуктивної працi, безпечнi умови для роботи, виконує iншi функцiї з органiзацiї i забезпечення дiяльностi Товариства, що випливають iз законодавства, iнших документiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент не є акціонерним товариством і здійснював тільки закрите (приватне) розміщення цінних паперів. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор, директор, перший заступник генерального директора, генеральний директор. Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Змiн у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тарасовська Олена Борисівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник директора, ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.08.2013, безстроково
9) опис Повноваження: Головний бухгалтер має право: користуватись матерiалами та iнформацiєю, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; використовувати наявне технiчне обладнання та програмне забезпечення, необхiдне для виконання службових обовязкiв; користуватися Iнтернетом у межах, необхiдних для виконання посадових обовязкiв; представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Головний бухгалтер має право пiдпису бухгалтерських та податкових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обовязкiв. Обов`язки: До основних функцiональних обовязкiв Головний бухгалтер належать: *Органiзовує роботу бухгалтерiї та пiдлеглих. * Виконує роботу з ведення бухгалтерського облiку майна, зобовязань i господарських операцiй. * Бере участь у розробцi та здiйсненнi заходiв щодо виконання фiнансової дисциплiни та рацiонального використання ресурсiв. * Виконує нарахування та перерахування податкiв i платежiв до державного та мiсцевих бюджетiв, страхових внескiв до державних позабюджетних соцiальних фондiв, платежiв до банкiвських установ, коштiв на фiнансування заробiтної платнi працiвникiв, iнших виплат i платежiв, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. * Вiдповiдає за своєчасне та якiсне складання документiв щодо фiнансової звiтностi пiдприємства та контролює їх подання у державнi установи вiдповiдно до чинного законодавства України. * Виконує роботи по формуванню, веденню та зберiганню бази даних бухгалтерської iнформацiї. До сумiжних функцiональних обовязкiв Головного бухгалтера належать: виконання прямих наказiв та доручень Генерального директора пiдприємства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент не є акціонерним товариством і здійснював тільки закрите (приватне) розміщення цінних паперів. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер, головний бухгалтер, заступник директора, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. У звітному році відбулися зміни у персональному складі, а саме: 10.04.2013 Варець Наталія Василівна звільнена з посади головного бухгалтера, а на посаду в.о.головного бухгалтера призначено Мурич Олену Володимирівну. 20.08.2013 Мурич Олена Володимирівна звільнена з посади в.о.головного бухгалтера, а на посаду головного бухгалтера призначено Тарасовську Олену Борисівну. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.