ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АА №457203
3. Дата проведення державної реєстрації 23.01.2004
4. Територія (область)* Запорізька область
5. Статутний капітал (грн) 21500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 825
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру

46.11 - Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.17 - Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

10. Органи управління підприємства

Згідно Статуту Товариства, Органами управління Товариства є: збори учасників - вищій орган Товариства; дирекція -виконавчий орган Товариства; ревізійна комісія -орган, який здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.
Однак члени дирекції призначені не були, тому відповідно до п.8.6 Статуту Товариства, всі функції виконавчого органу здійснює генеральний директор одноособово. Ревізійна комісія зборами учасників Товариства не обиралась. ЗБОРИ УЧАСНИКІВ: Збори учасників складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. До виключної компетенції зборів учасників належить: *визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; *затвердження річних результатів діяльності Товариства та бухгалтерських балансів, затвердження звітів та висновків контрольних органів Товариства; *затвердження порядку розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства; *внесення змін та доповнень до Статуту; *прийняття рішень про зміну розміру статутного капіталу та перерозподіл часток учасників; *обрання та відкликання голови зборів (голови Товариства); *обрання та відкликання виконавчого органу Товариства, визначення умов трудових договорів (контрактів) з його членами; *визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів; *винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб виконавчого органу Товариства; *визначення розміру, порядку, форми та строків внесення додаткових вкладів учасниками; *прийняття рішення про придбання Товариством частки учасника (її частини) у статутному капіталі Товариства; *виключення учасників з Товариства та прийняття до Товариства нових учасників; *прийняття рішень про створення підприємств, філій, представництв Товариства, затвердження їх Статутів (Положень), призначення їх керівників; *прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу. До компетенції зборів учасників крім перелічених вище повноважень, також належить: *розгляд, погодження та затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами виконавчого органу Товариства, організаційної структури та граничної чисельності працівників Товариства, загального фонду оплати їх праці, системи мотивації та стягнень; *затвердження, за поданням виконавчого органу, рішень про здійснення Товариством капіталовкладень та інвестицій, якщо їх загальна вартість перевищує розмір 100000 (сто тисяч) гривень; *розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання будь-яких кредитних договорів, договорів займу, застави та поруки, угод про придбання та відчуження цінних паперів, корпоративних прав, деривативів, а також умов угод про придбання та відчуження, оренду (лізинг) та інших договорів (угод), предметом яких є основні засоби (необоротні активи); *розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання договорів (контрактів), угод загальна вартість яких перевищує 100000 (сто тисяч) гривень; *розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання договорів (контрактів), угод укладених з одним і тим же контрагентом на протязі одного календарного місяця на суму, яка сумарно перевищує 100000 (сто тисяч) гривень; *розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання термінових договорів (контрактів), угод строк виконання яких перевищує ЗО календарних днів; *розгляд, погодження та затвердження рішень про вступ Товариства засновником і учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об`єднань, підприємств (у тому числі за участю іноземних юридичних і фізичних осіб), банків, бірж, промислово-фінансових груп, холдингових компаній тощо, а також про вихід із зазначених суб`єктів; *призначення повноважних представників Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об`єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом) яких є Товариство; *прийняття рішень про проведення ревізій або аудиторських перевірок структурних підрозділів Товариства, підприємств, діяльність яких контролюється Товариством, філій та представництв, призначення для цього ревізорів та аудиторів; *розгляд, погодження та затвердження рішень про надання фінансової допомоги, в тому числі благодійної, безоплатну передачу коштів, майна та майнових прав Товариства третім особам; *прийняття рішень про випуск Товариством власних емісійних цінних паперів, затвер­дження порядку та умов їх емісії і розміщення, результатів такої емісії, вирішення питань про викуп Товариством власних цінних паперів; *погодження умов колективного договору, який укладається між Товариством і уповноваженим на представництво інтересів трудового колективу органом; *вирішення питань щодо забезпечення відновлення платоспроможності Товариства та підприємств, створених Товариством, через застосування механізмів санації або інших антикризових процедур згідно з чинним законодавством України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; *визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, затвердження порядку їх використання та охорони; *погодження переліку осіб, яким видаються доручення на здійснення представницьких функцій від імені Товариства, а також на представництво інтересів Товариства у державних та судових органах. Збори учасників можуть також розглядати будь - які інші питання. Збори учасників вправі делегувати частину своїх повноважень, за винятком питань виключної компетенції згідно з законодавством, до компетенції контрольного та/або виконавчого органу Товариства. З питань визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін та доповнень до Статуту, а також при вирішенні питання про виключення учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього і проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів учасників, присутніх на зборах. Рішення зборів учасників оформлюються у вигляді протоколу, який і підписують голова та секретар зборів. Функція зборів учасників полягає у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР: у зв`язку з непризначенням членів дирекції, здійснює повноваження виконавчого органу одноосібно. Дирекція (на кінець звітного періоду — Генеральний директор) Товариства: *здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, виконання планів виробництва продукції (робіт, послуг) за затвердженою номенклатурою; *забезпечує реалізацію інвестиційної, технічної, фінансової, маркетингової та цінової політики Товариства, затвердженої зборами учасників; *вносить на розгляд зборів учасників пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, філій та представництв Товариства; *вирішує питання керівництва роботою структурних підрозділів, філій, представництв і підприємств, створених Товариством, забезпечує виконання покладених на них завдань; *контролює діяльність посадових осіб структурних підрозділів, філій та представництв, підприємств, створених Товариством; *забезпечує додержання структурними підрозділами, філіями, представництвами і підприємствами, створеними Товариством, законодавства України; *приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників структурних підрозділів, філій, представництв та підприємств, створених Товариством; *розглядає у попередньому порядку питання, що підлягають обговоренню на зборах учасників Товариства, готує відповідні матеріали і пропозиції, в тому числі обгрунтування порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків, пропозиції по внесенню змін до Статуту, локальних (внутрішніх) нормативних актів Товариства; *затверджує локальні (внутрішні) нормативні акти Товариства, які регулюють управлінські, господарські, фінансові та кадрові відносини всередині Товариства; *визначає умови колективного договору, який укладається між Товариством і уповноваженим на представництво інтересів трудового колективу органом; *вирішує питання щодо порядку покриття простроченої кредиторської заборгованості, запобігання випадкам стягнення на майно (майнові права) Товариства у випадку виконавчого провадження; *приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товарис­тва; *забезпечує своєчасне виконання фінансових та майнових зобов`язань Товариства, в тому числі зобов`язань по виплаті заробітної плати, податкам, обов`язковим платежам до бюджету; *вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до Статуту входять до компетенції інших органів та посадових осіб Товариства. Функція виконавчого органу полягає у забезпеченні безперервної діяльності Товариства. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (не сформована): Ревізійна комісія є органом, який здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Ревізійна комісія обирається зборами учасників Товариства з числа учасників (представників учасників) строком на три роки. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени виконавчого органу. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок фінансової діяльності Товариства за дорученням зборів учасників, за власною ініціативою, або на вимогу учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати всі матеріали, бухгалтерські та інші документи Товариства і особисті пояснення посадових осіб Товариства. Повний перелік функцій, прав і обов`язків членів ревізійної комісії визначається зборами учасників. Основна функція Ревізійної комісії — контролююча.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «ПУМБ»
2) МФО банку 334851
3) Поточний рахунок 26000962490991
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ «ПУМБ»
5) МФО банку 334851
6) Поточний рахунок 26000962490991