ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 34714 X X
у тому числі:
довгостроковий фінансовий кредит, ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"01.10.20102471416.720.04.2016
короткостроковий кредит, ПАТ "Універсал Банк"06.09.20121000015.7530.05.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 80000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 80000 X X
зобов'язання за процентними облігаціями, Серия Е15.05.2011250001711.05.2014
зобов'язання за процентними облігаціями, Серия F18.07.2012250001715.07.2015
зобов'язання за процентними облігаціями, Серия G24.10.2013300001620.10.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 2038 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 16200 X X
Усього зобов'язань X 132952 X X
Опис Інші зобов'язання включають цільове фінансування, поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, за розрахунками зі страхування та оплати праці, поточну кредиторську заборгованість за одержаними авансами, поточні забезпечення, інші поточні зобов'язання.