ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 84232 76674 1994 1406 86226 78080
будівлі та споруди 38317 36577 394 409 38711 36986
машини та обладнання 42759 37180 189 189 42948 37369
транспортні засоби 2098 1952 1411 808 3509 2760
інші 1058 965 0 0 1058 965
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 84232 76674 1994 1406 86226 78080
Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами):
Будівлі та споруди -20 років;
Машини та обладнання -5 років або 2 роки;
Транспортні засоби – 6 років;
Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі та інше) – 4 роки або 12 років;
МНМА -1 рік.
Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням.
Первісна вартість основних засобів, що є власністю Товариства, 124736 тис.грн на 01.01.13 р., кінець звітного періоду — 123860 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 32,5%, на кінець звітного періоду — 38,1%.
Ступінь використання основних засобів - 98%.
Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду — 40504 тис.грн, кінець періоду — 47186 тис. грн.
Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 51782 52371
Статутний капітал (тис.грн.) 21500 21500
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 21500 21500
Опис Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (51782 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (21500 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 144 Цивiльного кодексу України.