ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 15.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" за ЄДРПОУ 32835306
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Орган державного управління   за СПОДУ д/н
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.51.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 21500 0 0 33763 0 -2698 0 0 52565
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 -105 0 0 -105
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 21500 0 0 33763 0 -2803 0 0 52460
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 -1608 0 0 0 0 -1608
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 -658 0 658 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 1519 0 0 1519
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -2266 0 2177 0 0 -89
Залишок на кінець року 300 21500 0 0 31497 0 -626 0 0 52371

Примітки: Розмір власного капіталу на початок звітного періоду 52565 тис.грн. Ця цифра була скоригована за рахунок виправлення помилок, тому Скоригований залишок на початок року 52460 тис.грн. Зміни за рік відбулися за рахунок отриманих прибутків, уцінки основних засобів, дооцінки необоротних активів. На кінець звітного періоду розмір власного капіталу становить 52371 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Лебідь Микола Сергійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Варець Наталія Василівна