ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 15.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" за ЄДРПОУ 32835306
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.51.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 357488 378661
Погашення векселів одержаних 015 0 5606
Покупців і замовників авансів 020 65152 39750
Повернення авансів 030 522 163
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 101 17
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 42564 14505
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (302852) (317480)
Авансів 095 (63787) (60163)
Повернення авансів 100 (3991) (2100)
Працівникам 105 (22090) (22352)
Витрат на відрядження 110 (120) (99)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (8485) (3494)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (315) (995)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (11347) (11531)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (4656) (4988)
Цільових внесків 140 (12850) (209)
Інші витрачання 145 (45717) (24865)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -10383 -9574
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -10383 -9574
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 33540 13640
необоротних активів 190 394 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (35452) (37372)
необоротних активів 250 (4179) (18533)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (7) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -5704 -42265
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -5704 -42265
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 125213 205524
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (108776) (154365)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 16437 51159
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 16437 51159
Чистий рух коштів за звітний період 400 350 -680
Залишок коштів на початок року 410 291 968
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 2 3
Залишок коштів на кінець року 430 643 291

Примітки: Залишок коштів на початок звітного року 291 тис.грн. Чистий рух коштів за звітний період 350 тис.грн. Залишок коштів на кінець звітного року 643 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Лебідь Микола Сергійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Варець Наталія Василівна