ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 15.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" за ЄДРПОУ 32835306
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Орган державного управління   за СПОДУ д/н
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.51.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 420149 430247
Податок на додану вартість 015 65291 70233
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 422 1471
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 354436 358543
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 311414 323582
Валовий:
прибуток 050 43022 34961
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 12313 9334
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 11367 11966
Витрати на збут 080 12332 20272
Інші операційні витрати 090 11032 8867
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 20604 3190
збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 101 19
Інші доходи(1) 130 33650 13656
Фінансові витрати 140 16537 10754
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 35864 14283
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 1954 0
збиток 175 0 -8172
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 435 0
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 1728
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 1519 0
збиток 195 0 -6444
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 1519 0
збиток 225 0 -6444
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 304153 289111
Витрати на оплату праці 240 29390 29107
Відрахування на соціальні заходи 250 9799 9554
Амортизація 260 7428 6206
Інші операційні витрати 270 37667 29805
Разом 280 388437 363783

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Інші вирахування з доходу склали 422 тис грн - це повернення готової продукції покупцем.
Інші операційні доходи склали 12 313 тис грн, і це:
- Дохід від реалізації іноземної валюти – 352 тис грн;
- Дохід від реалізації інших оборотних активів – 11 005 тис грн;
- Дохід від операційної оренди активів – 629 тис грн;
- Інші – 327 тис грн.
Інші операційні витрати склали 11 032 тис грн, і це:
- Собівартість реалізованих виробничих запасів - 10 467 тис грн;
- нестачі від псування цінностей – 365 тис грн;
- сумнівні та безнадійні борги – 66 тис грн;
- визнані штрафи, пені, неустойки - 127 тис грн;
- витрати від операційної курсової різниці – 6 тис грн;
- Інші – 1 тис грн.
Інші фінансові доходи становили 101 тис грн, і це: відсотки одержані.
Інші доходи склали 33 650 тис грн, і це:
- Дохід від реалізації цінних паперів (облігації) – 33 540 тис грн;
- Інші доходи від звичайної діяльності – 110 тис грн.
Інші витрати склали 35 864 тис грн, і це:
- Собівартість реалізованих фінансових інвестицій (облігацій) – 33 301 тис грн;
- Уцінка основних засобів – 1 136 тис грн;
- Списання основних засобів – 742 тис грн;
- інші витрати звичайної діяльності – 685 тис грн.


Керівник

 

(підпис)

Лебiдь Микола Сергiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Варець Наталiя Василiвна