ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 15.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" за ЄДРПОУ 32835306
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління   за СПОДУ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.51.0
Середня кількість працівників 983    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса бульвар Шевченка, буд.31, Запорізька обл., 69001
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 85 251
первісна вартість 011 95 282
накопичена амортизація 012 10 31
Незавершені капітальні інвестиції 020 8289 1004
Основні засоби:
залишкова вартість 030 82813 84232
первісна вартість 031 117137 124736
знос 032 34324 40504
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 1286 937
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 92473 86424
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 12983 16978
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 4730 29848
Готова продукція 130 12062 9053
Товари 140 1069 455
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 26433 25102
первісна вартість 161 26598 25161
резерв сумнівних боргів 162 165 59
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 3 204
за виданими авансами 180 2594 2024
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1240 1031
Поточні фінансові інвестиції 220 16250 18401
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 285 643
у тому числі в касі 231 1 1
в іноземній валюті 240 6 0
Інші оборотні активи 250 1059 499
Усього за розділом II 260 78714 104238
III. Витрати майбутніх періодів 270 16 17
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 3 0
Баланс 280 171206 190679


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 21500 21500
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 33763 31497
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2698 -626
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 52565 52371
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 2232 1796
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 693
Усього за розділом II 430 2232 2489
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 50000 50000
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 50000 50000
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 39850 34398
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 25000
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 20486 23746
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 40 96
з бюджетом 550 1262 1060
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 560 468
з оплати праці 580 885 837
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 3326 214
Усього за розділом IV 620 66409 85819
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 171206 190679
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: На кінець звітного періоду Інша поточна дебіторська заборгованість склала 1 031 тис грн, і включає:
- Розрахунки за претензіями – 6 тис грн;
- Розрахунки з іншими дебіторами – 41 тис грн;
- Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях – 10 тис грн;
- Розрахунки за нарахованими відсотками – 894 тис грн;
- Розрахунки з працівниками по займах – 6 тис грн;
- За соціальним страхуванням – 74 тис грн.
Інші оборотні активи становили 499 тис.грн. і включають:
- податкові зобов"язання ООО «ТД «Моліс» - 180 тис грн;
- податкові зобов"язання ООО «Петра-Трейд» - 156 тис грн;
- податкові зобов"язання Ковальчук Людмила Яківна ФОП – 144 тис грн;
-інші – 19 тис грн.
Інший додатковий капітал на 31.12.2012 склав 31 497 тис грн, і це дооцінка активів.
Інші поточні зобов`язання склали 214 тис грн і включає:
- розрахунки по виконавчих листах – 14 тис грн;
- розрахунки с іншими кредиторами (поворотна фін.допомога) – 187 тис грн;
-інші – 13 тис грн.


Керівник

 

(підпис)

Лебiдь Микола Сергiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Варець Наталiя Василiвна