ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 15.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Варець Наталiя Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1976
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Днiпроспецсталь", начальник бюро податкового облiку
6.1.8. Опис Повноваження: Головний бухгалтер має право: користуватись матерiалами та iнформацiєю, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; використовувати наявне технiчне обладнання та програмне забезпечення, необхiдне для виконання службових обовязкiв; користуватися Iнтернетом у межах, необхiдних для виконання посадових обовязкiв; представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Головний бухгалтер має право пiдпису бухгалтерських та податкових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обовязкiв. Обов`язки: До основних функцiональних обовязкiв Головний бухгалтер належать: *Органiзовує роботу бухгалтерiї та пiдлеглих. * Виконує роботу з ведення бухгалтерського облiку майна, зобовязань i господарських операцiй. * Бере участь у розробцi та здiйсненнi заходiв щодо виконання фiнансової дисциплiни та рацiонального використання ресурсiв. * Виконує нарахування та перерахування податкiв i платежiв до державного та мiсцевих бюджетiв, страхових внескiв до державних позабюджетних соцiальних фондiв, платежiв до банкiвських установ, коштiв на фiнансування заробiтної платнi працiвникiв, iнших виплат i платежiв, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. * Вiдповiдає за своєчасне та якiсне складання документiв щодо фiнансової звiтностi пiдприємства та контролює їх подання у державнi установи вiдповiдно до чинного законодавства України. * Виконує роботи по формуванню, веденню та зберiганню бази даних бухгалтерської iнформацiї. До сумiжних функцiональних обовязкiв Головного бухгалтера належать: виконання прямих наказiв та доручень Генерального директора пiдприємства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди у 2012 роцi склав 27 563,03 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Попереднi посади: економiст, начальник податкового бюро, начальник бюро податкового облiку, головний бухгалтер. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змiн у складi посадових осiб щодо Варець Н.В. у звiтному перiодi не було. У 2012 році в.о.головного бухгалтера виконувала Мурич Олена Володимирiвна з 02.08.2011 по 31.05.2012 (на час декретної відпустки) і в периід з 26.07.12 по 04.08.12 на час тарифної відпустки. Станом на 31.12.2012 Головний бухгалтер - Варець Н.В.


6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебiдь Микола Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1961
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «ТД «Моліс», директор
6.1.8. Опис Повноваження: Генеральний директор без доручення має право вчиняти дiї вiд iменi Товариства, в тому числi: представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, пiдприємствами, установами та органiзацiями, державними та судовими органами; вiдкривати i закривати рахунки в банкiвських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згiдно з чинним законодавством та Статутом; укладати угоди (договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в iнших цивiльно- правових вiдносинах з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; видавати доручення на отримання товарно-матерiальних цiнностей, укладення угод, представництво iнтересiв Товариства (в тому числi з правом передоручення), накази, розпорядження i давати вказiвки, обов`язковi для всiх працiвникiв Товариства; призначати на посади, переводити i звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати заходи заохочення та дисциплiнарного стягнення вiдповiдно до законодавства; здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства. Обов`язки: Генеральний директор органiзовує господарську дiяльнiсть Товариства, впровадження у виробництво нової технiки i прогресивної технологiї, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Товариства, реалiзацiю (збут) продукцiї, робiт i послуг, що виробленi Товариством, юридичне, економiчне, бухгалтерське i iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства, забезпечує Товариство квалiфiкованими кадрами, впроваджує прогресивнi форми i методи господарювання, створює органiзацiйнi i економiчнi умови для високопродуктивної працi, безпечнi умови для роботи, виконує iншi функцiї з органiзацiї i забезпечення дiяльностi Товариства, що випливають iз законодавства, iнших документiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди у 2012 роцi склав 65 957,77 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. Перелiк попереднiх посад: директор, заступник генерального директора, головний економiст, начальник IТВ. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Змiн у персональному складi щодо посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього 0 0 0 0 0 0