ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 15.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
6. Інформація про загальні збори акціонерів  
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента  
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу  
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління  
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)  
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки
Емiтент не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. Послугами рейтингових агентств не користовувалися. Акцiї, iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм процентних облiгацiй, не випускались. Гарантiї третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не надавалися. Емiтент випускав тiльки процентнi облiгацiї, тому фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод не було; iнформацiя про володiння акцiями посадовими особами; iнформацiя про осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента; iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iпотечне покриття вiдсутнє. Iпотечнi сертифiкати не випускались. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Сертифiкати ФОН не випускались. Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не випускались. Замовлених та/або виданих сертифiкатiв цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не було. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. Товариство не є фiнансовою установою, тому Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння не надається, оскiльки емiтент не є акцiонерним товариством. Копiї протоколiв загальних зборiв акціонерів не надаються, а розділ "Інформація про загальні збори акціонерів" не заповнюється, оскiльки емiтет не є акцiонерним товариством. “Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)“, “Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці”, “Інформація про дивіденди”, “Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент”, “Опис бізнесу” не надаються, оскільки емітент не здійснював публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до п.1.2 Глави 2 Розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006).