ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 15.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Найменування аудитора (аудиторської фірми): Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 23877071
Номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р., подовженого рішенням Аудиторської палати України 23 грудня 2010 р. № 224/3, дійсне до 23.12.2015 р.
Останній звітний період за який проведений аудит фінансової звітності: 2012 рік (01.01.2012 - 31.12.2012).

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об’єднання «Моліс»
за 2012 рік
Учасникам та керівництву ТОВ «ВО «Моліс»
Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», що діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, виданого рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р., подовженого рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23.12.2010 року, дійсне до 23.12.2015 року, проведено аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об’єднання «Моліс» за 2012 рік.
Мета аудиту - виказування незалежної професійної думки відносно достовірності фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та відповідності її Концептуальним основам фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання станом на 31.12.2012 р.
Основні відомості про емітента:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче об’єднання «Моліс»
Код за ЄДРПОУ 32835306
№ свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) та дата його видачі Серія А00 №202747 від 23.01.2004року, номер запису: 1 103 105 0009 002654
Орган, який видав свідоцтво виконавчий комітет Запорізької міської ради
Місцезнаходження 69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд.31
телефон (061) 213-17-66
Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, використаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності.
Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Законодавства України в сфері господарської діяльності і оподаткування: Законів України «Про господарські товариства»; «Про цінні папери та фондовий ринок»; «Про аудиторську діяльність»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; установленого порядку ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затвердженими Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.
Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об’єднання «Моліс» станом на 31.12.2012 року, які складають повний комплект фінансової звітності:
- форма № 1 «Баланс» станом на 31.12.2012 р.,
- форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 р.,
- форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012 р.,
- форма № 4 «Звіт про власний капітал» за 2012 р.,
- форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2012 р.
Аудит здійснений на підставі наступних документів:
Статут товариства;
Свідоцтво про державну реєстрацію товариства;
Банківські та інші розрахункові документи за 2012 рік;
Оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках за 2012 рік;
Первинні документи по рахунках товариства за 2012 рік;
Договори з фінансово-господарської діяльності товариства та інші документи, що відображають та підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій товариства за 2012 рік.
Бухгалтерський облік та показники фінансової звітності в ТОВ «ВО «Моліс» достовірно відображають фінансовий стан товариства і відповідають встановленим нормативам бухгалтерського обліку, згідно концептуальної основи фінансової звітності, яка визначається Національними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності України та прийнятої облікової політики товариства. Бухгалтерський облік товариства комп'ютеризований, та ведеться за допомогою програми «1С: Підприємство».
Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно та повно подає фінансову інформацію про товариство. Дані окремих форм фінансової звітності відповідають одна одній, показники статей бухгалтерського балансу товариства станом на 31.12.2012 р. відповідають даним синтетичного обліку. Фінансова звітність складається своєчасно.
Показники фінансового стану ТОВ «ВО «Моліс» відображені в синтетичному обліку адекватно, що дає підстави для підтвердження достовірності та повноти показників фінансової звітності станом на 31.12.2012 р.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал бере на себе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та її достовірне подання. Управлінський персонал також бере на себе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він вважає потрібним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам та Концептуальній основі складання фінансової звітності.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
В ході аудиту ми не в повному обсязі отримали зовнішні підтвердження сум дебіторської заборгованості та зобов`язань, відображених на балансі товариства станом на 31.12.2012 року.
Умовно-позитивна думка
Отримані нами результати перевірки в цілому достатні та відповідні аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки». Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфі, аудитор вважає, що фінансова звітність ТОВ «ВО «Моліс» справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан товариства на 31 грудня 2012р. та її фінансові результати за 2012 рік відповідно до установлених вимог чинного Законодавства України і прийнятої облікової політики.
Розкриття інформації про власний капітал
В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про правильність відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу згідно з П(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО № 2 «Баланс». На нашу думку, товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2012 р. та вірно відобразило розмір власного капіталу у фінансовій звітності.
Власний капітал ТОВ «ВО «Моліс» станом на 31.12.2012 р. складається із:
статутного капіталу 21500 тис. грн.,
іншого додаткового капіталу 31497 тис. грн.,
непокритих збитків 626 тис. грн.
Статутний капітал сформований за рахунок як грошових так і майнових внесків учасників Товариства згідно Закону України «Про господарські товариства», обліковується на рахунку 40 «Статутний капітал» у сумі 21500 тис. грн., та відповідає установчим документам. Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал сплачений повністю.
Станом на 31.12.2012р. частки в статутному фонді Товариства складають:
№ п/п Учасник товариства Сума внеску учасників згідно установчих документів (грн.) Частка учасника згідно установчих документів ( %) Фактична сума внеску у відсотках до статутного фонду
1 Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «АРТІКА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» 13115000,00 61,0 61,0
2 ТОВ «Моліс» 5160000,00 24,0 24,0
3 ТОВ «МОЛМАРКЕТ ЛТД» 3225000,00 15,0 15,0
Всього 21 500 000,00 100,0 100,0
Статутний капітал сформований згідно з Законом України «Про господарські товариства», обліковується на рахунку 40 «Статутний капітал» у сумі 21500000,00 грн. та відповідає установчим документам.
Інший додатковий капітал обліковується в сумі 31497 тис. грн. В перевіряємому періоді відбулось зменшення додаткового капіталу на суму 2266 тис. грн., у тому числі: 658 тис. грн. - за рахунок списання дооцінки по вибувшим основним засобам; 1608 тис. грн. - за рахунок раніше проведеної дооцінки основних засобів.
За наслідками фінансово-господарської діяльності товариство станом на 31.12.2012 року має непокриті збитки у сумі 626 тис. грн., відображення яких в обліку товариства здійснено згідно «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій».
У порівнянні з залишком на початок року сума непокритих збитків зменшилась на 2072 тис. грн. за рахунок отриманого у 2012 році прибутку в сумі 1519 тис. грн., списання дооцінки необоротних активів на суму 658 тис. грн. та проведеного коригування (зменшення) суми нерозподіленого прибутку за попередні звітні періоди на суму 105 тис. грн.
Таким чином, власний капітал товариства станом на 31.12.2012 року складає 52371 тис. грн.
Облік власного капіталу відповідає національним стандартам бухгалтерського обліку в Україні.
Розкриття інформації про зобов’язання
На наш погляд аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність достовірності відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань, згідно вимог П(С)БО № 11 «Зобов’язання».
Станом на 31.12.2012 року товариство має інші довгострокові фінансові зобов’язання, з терміном погашення більш 12 місяців, у сумі 50000 тис. грн. (у тому числі весь зареєстрований випуск облігацій серії "Е" ТОВ «ВО Моліс» - 25000 тис. грн. та весь зареєстрований випуск облігацій серії "F" ТОВ «ВО Моліс» - 25000 тис. грн.).
Поточні зобов’язання, які виникли внаслідок здійснення товариством фінансово-господарської діяльності станом на 31.12.2012 року складають 85819 тис. грн., у тому числі:
заборгованість за короткостроковими кредитами банків – 34398 тис. грн. (у тому числі 29998 тис. грн. за Договором про надання кредитної лінії з ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» від 30.09.2010р. №381/16-1-К/10, валюта кредиту – гривня, відсоткова ставка за користування коштами – 20%, дата погашення кредиту – 29.09.2013р.; 4 400 тис. грн. за Договором про надання кредитної лінії з ПАТ «МОТОР-БАНК» від 24.05.2012р. № 04/К/20/12, валюта кредиту – гривня, відсоткова ставка за користування коштами – 16%, дата погашення кредиту – 23.05.2013р.);
поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 25000 тис. грн. (у тому числі весь зареєстрований випуск облігацій серії "D" ТОВ «ВО Моліс» - 25000 тис. грн.);
заборгованість за операціями з придбання товарів, робіт (послуг) – 23746 тис. грн.;
зобов’язання з одержаних авансів – 96 тис. грн.;
поточні зобов’язання перед бюджетом – 1060 тис. грн.;
заборгованість за розрахунками зі страхування – 468 тис. грн.;
заборгованість по поточним виплатам оплати праці працівникам – 837 тис. грн.;
інші поточні зобов’язання – 214 тис. грн. (у тому числі заборгованість по виконавчих листах – 14,4 тис. грн., розрахунки с іншими кредиторами з поворотної фінансової допомоги - 187,0 тис. грн., розрахунки з підзвітними особами в національній валюті - 0,1 тис. грн.; інші - 12,5 тис. грн.).
Протягом звітного періоду товариством списана кредиторська заборгованість, по якій вийшов строк позивної давності в сумі 71,1 тис. грн.
В 2012 році товариство створювало забезпечення (резерв відпусток). Станом на 31.12.2012р. сума резерву складає 1796 тис. грн. В цілому, облік зобов’язань відповідає П(С)БО 11 «Зобов’язання».
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
Визнання доходів в бухгалтерському обліку товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 15 «Дохід».
Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій».
Протягом 2012 року товариством був отриманий дохід у сумі 400 500 тис. грн., у тому числі:
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 354436 тис. грн. (без урахування ПДВ в сумі – 65291 тис. грн. та інших вирахувань з доходу у сумі 422 тис. грн. - повернення продукції);
- інші операційні доходи в сумі 12313 тис. грн. (доход від операційної оренди активів – 629 тис. грн.; операційна курсова різниця – 7 тис. грн.; доход від реалізації інших оборотних активів – 11005 тис. грн.; отримані штрафи, пені, неустойки – 72 тис. грн. та інші операційні доходи – 600 тис. грн.);
- інші фінансові доходи у сумі 101 тис. грн.;
- інші доходи – 33650 тис. грн. (доход від реалізації фінансових інвестицій – 33540 тис. грн.; інші доходи – 110 тис. грн.).
Визнання витрат в бухгалтерському обліку товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 16 «Витрати».
Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій». За 2012 рік витрати товариства склали 398981 тис. грн., у тому числі:
собівартість реалізованої продукції – 311414 тис. грн.;
адміністративні витрати – 11367 тис. грн.;
витрати на збут - 12332 тис. грн.;
інші операційні витрати – 11032 тис. грн. (у тому числі операційна курсова різниця – 6 тис. грн.; собівартість реалізованих інших оборотних активів 10467 тис. грн.; штрафи, пені, неустойки 127 тис. грн.; інші операційні витрати 432 тис. грн.);
фінансові витрати – 16537 тис. грн. (нараховані відсотки за користування кредитом 16533 тис. грн.; інші фінансові витрати 4 тис. грн.);
інші витрати – 35864 тис. грн. (собівартість реалізованих фінансових інвестицій 33301 тис. грн.; собівартість списаних необоротних активів 742 тис. грн.; інші витрати 1821 тис. грн.).
податок на прибуток від звичайної діяльності – 435 тис. грн.
Таким чином, за наслідками фінансово-господарської діяльності за 2012 рік товариство отримало чистий прибуток у сумі 1519 тис. грн., який визначено у відповідності до вимог діючого законодавства України.
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Розмір чистих активів або власного капіталу товариства, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2012 р. складає 52371 тис. грн.
Перевіркою встановлено, що фінансові звіти, в цілому, об’єктивно та достовірно розкривають інформацію про вартість чистих активів Товариства за 2012 рік, тобто про розмір його статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, непокритих збитків.
Чисті активи ТОВ «ВО «Моліс» більші за суму статутного капіталу на 30871 (52371 – 21500) тис. грн. Розмір чистих активів відповідає вимогам ст.144 ЦКУ.
Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2012 року та можуть вплинути на фінансово – господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів
В ході аудиту встановлено, що протягом звітного періоду мали місце події, якi згiдно з частиною першою статті 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiднесенi до складу особливої інформації, а саме:
Згідно із протоколом зборів учасників Товариства № 16/2012 від 28 травня 2012 р. було прийняте рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій. Параметри емісії:
Облігації випускаються однією серією (серія F):
А) Характеристика облігацій: Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені), форма існування — бездокументарна.
Б) Кількість облігацій: 25 000 шт. (двадцять п’ять тисяч штук).
В) Номінальна вартість облігації: 1 000 грн. (одна тисяча гривень).
Г) Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 25 000 000 грн. (двадцять п’ять мільйонів гривень).
Мета емісії облігацій,напрями використання:
Кошти за напрямом використання розподіляються наступним чином:
10,0 млн. грн. – на збільшення обсягів незавершеного виробництва (збільшення запасів сирів в цеху дозрівання, заготівля білкової сировини на осінньо-зимовий період для забезпечення ритмічності виробництва плавлених сирів в зимовий період);
5,0 млн. грн. – на збільшення запасів сировини та готової продукції (збільшення запасів готової продукції та запасів сировини на складах);
5,0 млн. грн. – на збільшення обсягів товарного кредитування (збільшення об’ємів продажу при незмінній політиці оплати з відстрочкою платежу кінцевими покупцями);
5,0 млн. грн. – капітальні вкладення.
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 161/2/12 видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.07.2012 р.
Розкриття іншої інформації
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Товариство у 2012 році мало виконання значних правочинів відповідно:
- ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності);
- п. 9.3 р. ІХ Статуту (25 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності);
- рішення загальних зборів Учасників.
Вартість активів станом на 01.01.2012 року складає 171206 тис. грн. Сума мінімального правочину складає 17120,6 тис. грн.
Виконання значних правочинів у 2012р.
1. Укладено договір на закупівлю молока на загальну суму 45 000 000,00 грн. (сорок п’ять мільйонів гривень) з урахуванням ПДВ, строком до 31.12.2012 року. Згідно рішення загальних зборів учасників, протокол № б/н від «12» січня 2012 року.
45000 тис. грн./ 171206 тис. грн. = 26% від активів за 2011р.
2. Укладено кредитний договір з ПАТ «Універсал Банк» в сумі 10 000 000 грн. до 30.05.2014 року включно (для поповнення обігових коштів). Згідно рішення загальних зборів учасників, протокол № 03/09 від «03» вересня 2012 року.
10000 тис. грн./ 171206 тис. грн. = 6% від активів за 2011р.
Згідно рішення загальних зборів учасників, протокол № 06/09/2012 від «06» вересня 2012 року, затвердженні умови укладених між Товариством та ПАТ «Універсал Банк» договорів, а саме:
кредитного договору № 446/12 від 06.09.2012 року;
договору іпотеки № MG—1/446/12 від 06.09.2012 року;
договору іпотеки № MG—2/446/12 від 06.09.2012 року;
договору застави майна № PL-01/446/12 від 06.09.2012 року;
договору застави майна № PL-02/446/12 від 06.09.2012 року.
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів, норм статуту та прийнятих рішень учасників.
Стан корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту
Органи управління та контролю:
Згідно Статуту Товариства органами управління Товариства є:
збори учасників - вищій орган Товариства;
дирекція - виконавчий орган Товариства;
ревізійна комісія - орган, який здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.
Однак члени дирекції призначені не були, тому відповідно до п.8.6 Статуту Товариства, всі функції виконавчого органу здійснює генеральний директор одноособово. Ревізійна комісія зборами учасників Товариства не обиралась.
Посадові особи:
Станом на кінець звітного періоду посадовими особами Товариства є Генеральний директор, Головний бухгалтер.
Засновники:
Засновниками Товариства є ARTICA HOLDINGS LIMITED, Товариство з обмеженою відповідальністю «Моліс», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛМАРКЕТ ЛТД».
Інформація про цінні папери емітента
1) Облігації процентні іменні (серія D). Форма існування - бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв у випуску - 25000 штук, номiнальна вартість одного цiнного паперу - 1000 грн., загальна номінальна вартiсть становить 25000000 грн. Міжнародний код цінних паперів UA4000095756. Всі облігації випуску розміщено. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.
2) Облігації процентні іменнi (серія Е). Форма існування - бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперів у випуску — 25000 штук, номінальна вартість одного цінного паперу - 1000 грн., загальна номінальна вартість становить 25000000 грн. Міжнародний код цінних паперів UA4000117733. Всі облігації випуску розміщено. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.
3) Облігації процентні іменні (серія F). Форма існування - бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв у випуску - 25000 штук, номiнальна вартість одного цiнного паперу - 1000 грн., загальна номiнальна вартiсть становить 25000000 грн. Міжнародний код цінних паперів UA4000143937. Всі облігації випуску розміщено. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.
Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України:
Товариство рішення про зміну особи, яка здійснює облік прав власності на цінні папери, не приймало.
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».
Під час аудиту не було виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства. У своїй поточній діяльності ТОВ «ВО «Моліс» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.
Довідка про фінансовий стан ТОВ «ВО «Моліс» на 31.12.2012 р. (тис. грн.)
Показники на 31.12.2011
на 31.12.2012
Примітки
1.Коефіцієнт ліквідності:
1.1.Загальний (коефіцієнт покриття)
К 1.1 = 2ра/ 4рп
1,19
1,22
Коефіцієнт загальної ліквідності вказує, що товариство незалежне від позикових коштів при фінансуванні реальних активів. Теоретичне значення 1,0 – 2,0
1.2. Поточної ліквідності
К 1.2 = (2ра-Eр.(100-140))/ 4рп
0,72
0,56
Теоретичне значення коефіцієнта 0,6-0,8. Даний коефіцієнт свідчить про достатній рівень ліквідності товариства
1.3 Абсолютної ліквідності
К 1.3 = (р.E(220+230+240))/ 4рп
0,25
0,22
Оптимальний коефіцієнт 0,2-0,3.
Коефіцієнт свідчить про достатню наявність коштів у разі необхідності миттєвої сплати поточних боргів
1.4 Чистий оборотний капітал. тис грн.
К 1.4 =2 ра – 4 рп
12305
18419
Теоретичне значення показника більше 0.
Збільшення на 6114 тис. грн.
2. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)
К 2 = 1рп/ Підсумок пасиву
0,31
0,28
Теоретичне значення коефіцієнта не менш 0,5
3. Коефіцієнт фінансування
К 3= (2рп + 3рп+4рп+5рп)/1рп
2,26
2,64
Характеризує залежність підприємства від зовнішніх позик. Теоретичне значення коефіцієнту не більше 1.
4. Коефіцієнт ефективності використання активів
К 4 = Чистий прибуток/( 1ра+2ра+3ра)
0,009
Прибутку немає
Вказує на строк окупності прибутком вкладених коштів у майно
5. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу)
К 5 = Чистий прибуток/ 1рп
0,029
Прибутку немає
Теоретичне значення не менш 0,4.
6. Коефіцієнт рентабельності
6.1. Коефіцієнт рентабельності активів
К 6.1= Чистий прибуток /((Підсумок акт.(гр3)+Підсумок акт (гр4))/2)
0,009
Прибутку немає
Теоретичне значення більше 0.
6.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
К 6.2 = Чистий прибуток/((1 рп (гр3)+1рп (гр4))/2)
0,017
Прибутку немає
Теоретичне значення більше 0.
ТОВ «ВО «Моліс» станом на 31 грудня 2012 р. ліквідне та недосить платоспроможне.
Основні відомості про аудиторську фірму:
Назва аудиторської фірми Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Ідентифікаційний код юридичної особи 23877071
Юридична адреса Місцезнаходження юридичної особи 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка буд. 60, кв. 4
Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію.
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комітетом Запорізької міської ради.
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність
№ 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р., подовженого рішенням Аудиторської палати України 23 грудня 2010 р. № 224/3, дійсне до 23.12.2015 р.
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів Серія АБ № 000265 від 15.03.2007 р., дійсне до 23.12.2015 р.
Номер, дата видачі сертифіката аудитора Серія А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р., дійсний до 23.12.2017 року
Телефон (061) 212-00-97; 212-05-81
Дата і номер договору на проведення аудиту № 19/2013 від 31.01.2013р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 18.02.2013 р. - 29.03.2013 р.
Генеральний директор
ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" В.Г. Гончарова
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, подовжене рішенням АПУ № 224/3 від 23 грудня 2010 року, дійсне до 23.12.2015 р.
сертифікат серії А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р., дійсний до 23.12.2017р.
Аудиторський висновок складено 29 березня 2013р. м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченко 60, кв.4.