ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 15.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 82813 84232 0 0 82813 84232
будівлі та споруди 40875 38317 0 0 40875 38317
машини та обладнання 38581 42759 0 0 38581 42759
транспортні засоби 2304 2098 0 0 2304 2098
інші 1053 1058 0 0 1053 1058
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 82813 84232 0 0 82813 84232
Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами):
Будівлі та споруди -20 років;
Машини та обладнання -5 років або 2 роки;
Транспортні засоби – 6 років;
Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі та інше) – 4 роки або 12 років;
МНМА -1 рік.
Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням.
Первісна вартість основних засобів 117 137 тис.грн на 01.01.12 р., кінець звітного періоду — 124 736 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 29,3%, на кінець звітного періоду — 32,5%.
Ступінь використання основних засобів - 98%.
Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду — 34 324 тис.грн, кінець періоду — 40 504 тис. грн.
Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 52371 52565
Статутний капітал (тис.грн.) 21500 21500
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 21500 21500
Опис Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (52 371 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (21 500 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 144 Цивiльного кодексу України.