ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Генеральний директор Лебiдь Микола Сергiйович дIн № дIн, виданий дIн 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Головний бухгалтер Варець Наталiя Василiвна дIн № дIн, виданий дIн 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Опис