ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу 900 осiб. Середня численнiсть позаштатних працiвникiв 7 осiб. Середня численнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом 6 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 21 особа. Фонд оплати працi за 2011 рiк склав 28066,8 тис.грн. Вiдносно 2010 року фонд оплати працi зрiс на 250,4тис.грн., або на 30% вiд попереднього року. Основними факторами змiни розмiру фонду оплати працi в 2011роцi були пiдвищення посадових окладiв з квiтня 2011року, а також зростання обсягiв виробництва, що значно пiдвищило заробiтну плату робiтникiв, якi знаходяться на вiдрядно-премiальнiй системi оплати працi. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Потреба в навчаннi виробничого та невиробничого персоналу пiдприємства визначається та документується: -при плануваннi впровадження нових процесiв та продукцiї; -при вдосконаленнi старих процесiв; -при прийомi нових робiтникiв або розширення їх можливостей; - при впровадженнi або розробцi нових процедур та iнструкцiй системи якостi - згiдно плану навчання персоналу. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю навчання на пiдприємствi покладено на начальника вiддiлу кадрiв сумiсно з керiвником функцiонального пiдроздiлу. Органiзацiєю навчання виробничого персоналу займається директор з виробництва та головний iнженер при умовi: - впровадження нових процесiв, технологiй та обладнання - пiдвищення квалiфiкацiї, розряду, вдосконалення знань, розширення зони обслуговування - iндивiдуальної пiдготовки (навчання нової професiї, другої професiї, пiдвищення розряду) Навчання професiям пiдвищеної безпеки здiйснюється тiльки в навчальних закладах. На сьогоднiшнiй день ТОВ Виробниче обєднання Молiс спiвпрацює з двома основними органiзацiями, якi займаються пiдвищенням квалiфiкацiї виробничого персоналу та навчанням ТОВ Шанс ЛТД та Запорiзький навчально-курсовий комбiнат переробної промисловостi. Навчання та атестацiя робiтникiв пiдприємства з питання охороно працi здiйснюється з вимогами законодавства. Також з метою оперативного iнформування робiтникiв пiдприємства про змiни в законодавствi України, керiвництво пiдприємства забезпечує вiдвiдування рiзноманiтних семiнарiв на теми щодо здiйснення господарської дiяльностi пiдприємства. Цi семiнари органiзовуються стороннiми органiзацiями на всiй територiї України. За результатами 2011року пiдприємством було витрачено на навчання персоналу 50,5 тис.грн. Також слiд зазначити, що навчання є додатковим джерелом мотивацiї робiтникiв для бiльш якiсного виконання своїх обовязкiв i, як наслiдок, пiдвищення результативностi дiяльностi пiдприємства.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: