ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про органи управління емітента.

Інформація про органи управління емітента, їх склад, компетенція, функції тощо.
  Згiдно Статуту Товариства, Органами управлiння Товариства є: збори учасникiв - вищiй орган Товариства; дирекцiя -виконавчий орган Товариства; ревiзiйна комiсiя -орган, який здiйснює постiйний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Однак члени дирекцiї призначенi не були, тому вiдповiдно до п.8.6 Статуту Товариства, всi функцiї виконавчого органу здiйснює генеральний директор одноособово. Ревiзiйна комiсiя зборами учасникiв Товариства не обиралась. ЗБОРИ УЧАСНИКIВ: Збори учасникiв складаються з учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. До виключної компетенцiї зборiв учасникiв належить: *визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; *затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства та бухгалтерських балансiв, затвердження звiтiв та висновкiв контрольних органiв Товариства; *затвердження порядку розподiлу чистого прибутку та покриття збиткiв Товариства; *внесення змiн та доповнень до Статуту; *прийняття рiшень про змiну розмiру статутного капiталу та перерозподiл часток учасникiв; *обрання та вiдкликання голови зборiв (голови Товариства); *обрання та вiдкликання виконавчого органу Товариства, визначення умов трудових договорiв (контрактiв) з його членами; *визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; *винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб виконавчого органу Товариства; *визначення розмiру, порядку, форми та строкiв внесення додаткових вкладiв учасниками; *прийняття рiшення про придбання Товариством частки учасника (її частини) у статутному капiталi Товариства; *виключення учасникiв з Товариства та прийняття до Товариства нових учасникiв; *прийняття рiшень про створення пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства, затвердження їх Статутiв (Положень), призначення їх керiвникiв; *прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї та затвердження лiквiдацiйного балансу. До компетенцiї зборiв учасникiв крiм перелiчених вище повноважень, також належить: *розгляд, погодження та затвердження умов трудових договорiв (контрактiв) з членами виконавчого органу Товариства, органiзацiйної структури та граничної чисельностi працiвникiв Товариства, загального фонду оплати їх працi, системи мотивацiї та стягнень; *затвердження, за поданням виконавчого органу, рiшень про здiйснення Товариством капiталовкладень та iнвестицiй, якщо їх загальна вартiсть перевищує розмiр 100000 (сто тисяч) гривень; *розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання будь-яких кредитних договорiв, договорiв займу, застави та поруки, угод про придбання та вiдчуження цiнних паперiв, корпоративних прав, деривативiв, а також умов угод про придбання та вiдчуження, оренду (лiзинг) та iнших договорiв (угод), предметом яких є основнi засоби (необоротнi активи); *розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання договорiв (контрактiв), угод загальна вартiсть яких перевищує 100000 (сто тисяч) гривень; *розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання договорiв (контрактiв), угод укладених з одним i тим же контрагентом на протязi одного календарного мiсяця на суму, яка сумарно перевищує 100000 (сто тисяч) гривень; *розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання термiнових договорiв (контрактiв), угод строк виконання яких перевищує ЗО календарних днiв; *розгляд, погодження та затвердження рiшень про вступ Товариства засновником i учасником iнших юридичних осiб, у тому числi господарських товариств, асоцiацiй, концернiв та iнших об`єднань, пiдприємств (у тому числi за участю iноземних юридичних i фiзичних осiб), банкiв, бiрж, промислово-фiнансових груп, холдингових компанiй тощо, а також про вихiд iз зазначених суб`єктiв; *призначення повноважних представникiв Товариства для участi в дiяльностi органiв управлiння господарських товариств, пiдприємств, об`єднань, акцiями (частками, паями) яких володiє Товариство, або учасником (членом) яких є Товариство; *прийняття рiшень про проведення ревiзiй або аудиторських перевiрок структурних пiдроздiлiв Товариства, пiдприємств, дiяльнiсть яких контролюється Товариством, фiлiй та представництв, призначення для цього ревiзорiв та аудиторiв; *розгляд, погодження та затвердження рiшень про надання фiнансової допомоги, в тому числi благодiйної, безоплатну передачу коштiв, майна та майнових прав Товариства третiм особам; *прийняття рiшень про випуск Товариством власних емiсiйних цiнних паперiв, затвердження порядку та умов їх емiсiї i розмiщення, результатiв такої емiсiї, вирiшення питань про викуп Товариством власних цiнних паперiв; *погодження умов колективного договору, який укладається мiж Товариством i уповноваженим на представництво iнтересiв трудового колективу органом; *вирiшення питань щодо забезпечення вiдновлення платоспроможностi Товариства та пiдприємств, створених Товариством, через застосування механiзмiв санацiї або iнших антикризових процедур згiдно з чинним законодавством України про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом; *визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, затвердження порядку їх використання та охорони; *погодження перелiку осiб, яким видаються доручення на здiйснення представницьких функцiй вiд iменi Товариства, а також на представництво iнтересiв Товариства у державних та судових органах. Збори учасникiв можуть також розглядати будь - якi iншi питання. Збори учасникiв вправi делегувати частину своїх повноважень, за винятком питань виключної компетенцiї згiдно з законодавством, до компетенцiї контрольного таIабо виконавчого органу Товариства. З питань визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання, внесення змiн та доповнень до Статуту, а також при вирiшеннi питання про виключення учасника з Товариства рiшення вважається прийнятим, якщо за нього i проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками голосiв учасникiв Товариства. З решти питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв учасникiв, присутнiх на зборах. Рiшення зборiв учасникiв оформлюються у виглядi протоколу, який i пiдписують голова та секретар зборiв. Функцiя зборiв учасникiв полягає у вирiшеннi найважливiших питань дiяльностi Товариства. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР: у зв`язку з непризначенням членiв дирекцiї, здiйснює повноваження виконавчого органу одноосiбно. Дирекцiя (на кiнець звiтного перiоду Генеральний директор) Товариства: *здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, виконання планiв виробництва продукцiї (робiт, послуг) за затвердженою номенклатурою; *забезпечує реалiзацiю iнвестицiйної, технiчної, фiнансової, маркетингової та цiнової полiтики Товариства, затвердженої зборами учасникiв; *вносить на розгляд зборiв учасникiв пропозицiї щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; *вирiшує питання керiвництва роботою структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв i пiдприємств, створених Товариством, забезпечує виконання покладених на них завдань; *контролює дiяльнiсть посадових осiб структурних пiдроздiлiв, фiлiй та представництв, пiдприємств, створених Товариством; *забезпечує додержання структурними пiдроздiлами, фiлiями, представництвами i пiдприємствами, створеними Товариством, законодавства України; *приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та пiдприємств, створених Товариством; *розглядає у попередньому порядку питання, що пiдлягають обговоренню на зборах учасникiв Товариства, готує вiдповiднi матерiали i пропозицiї, в тому числi обгрунтування порядку розподiлу прибутку та засобiв покриття збиткiв, пропозицiї по внесенню змiн до Статуту, локальних (внутрiшнiх) нормативних актiв Товариства; *затверджує локальнi (внутрiшнi) нормативнi акти Товариства, якi регулюють управлiнськi, господарськi, фiнансовi та кадровi вiдносини всерединi Товариства; *визначає умови колективного договору, який укладається мiж Товариством i уповноваженим на представництво iнтересiв трудового колективу органом; *вирiшує питання щодо порядку покриття простроченої кредиторської заборгованостi, запобiгання випадкам стягнення на майно (майновi права) Товариства у випадку виконавчого провадження; *приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; *забезпечує своєчасне виконання фiнансових та майнових зобов`язань Товариства, в тому числi зобов`язань по виплатi заробiтної плати, податкам, обов`язковим платежам до бюджету; *вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до Статуту входять до компетенцiї iнших органiв та посадових осiб Товариства. Функцiя виконавчого органу полягає у забезпеченнi безперервної дiяльностi Товариства. РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ (не сформована): Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається зборами учасникiв Товариства з числа учасникiв (представникiв учасникiв) строком на три роки. Членами ревiзiйної комiсiї не можуть бути члени виконавчого органу. Ревiзiйна комiсiя здiйснює свою дiяльнiсть шляхом проведення планових та позапланових перевiрок фiнансової дiяльностi Товариства за дорученням зборiв учасникiв, за власною iнiцiативою, або на вимогу учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати всi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи Товариства i особистi пояснення посадових осiб Товариства. Повний перелiк функцiй, прав i обов`язкiв членiв ревiзiйної комiсiї визначається зборами учасникiв. Основна функцiя Ревiзiйної комiсiї контролююча.