ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про власний капітал

СтаттяКодСтатутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капіталІнший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
1234567891011
Залишок на початок року 010 215000028453039900053943
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 000000000
Виправлення помилок 030 00000-25100-251
Інші зміни 040 000000000
Скоригований залишок на початок року 050 215000028453037390053692
Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобіви 060 000000000
Уцінка основних засобів 070 000000000
Дооцінка незавершеного будівництва 080 000000000
Уцінка незавершеного будівництва 090 000000000
Дооцінка нематеріальних активів 100 000000000
Уцінка нематеріальних активів 110 000000000
  120 000-707000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 00000-644400-6444
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди) 140 000000000
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 000000000
Відрахування до Резервного капіталу 160 000000000
  170 000000000
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 000000000
Погашення заборгованості з капіталу 190 000000000
  200 000000000
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 000000000
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 000000000
Вилучення частки в капіталі 240 000000000
Зменшення номінальної вартості акцій 250 000000000
Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих збитків 260 000000000
Безкоштовно отримані активи 270 000000000
  280 000531700005317
Разом змін в капіталі 290 00053100-643700-1127
на кінець року 300 2150000337630-26980052565
Примітки:
Розмiр власного капiталу на початок звiтного перiоду 53943 тис.грн. Ця цифра була скоригована за рахунок виправлення помилок, тому Скоригований залишок на початок року 53692 тис.грн. Змiни за рiк вiдбулися за рахунок списання дооцiнки, отриманих збиткiв, а також виникненням вiдстрочених податкових зобов"язань. На кiнець звiтного перiоду розмiр власного капiталу становить 52565 тис.грн.