ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Лебiдь Микола Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Виробниче об`єднання Молiс
    Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідальністю
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32835306
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Запорізька область
     Район дIн
     Поштовий індекс 69001
     Населений пункт м. Запорiжжя
     Вулиця, будинок бул. Шевченка, буд. 31
     Міжміський код, телефон та факс (061) 213-17-66, (061) 213-17-66
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2012
    Річна інформація опублікована у 80(1333) Вiдомостi ДКЦПФР 27.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.molis.pat.ua 30.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)