ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
За 2011 рiк:
Iншi вирахування з доходу склали 1471 тис.грн.- це повернення готової продукцiї покупцем.
Iншi операцiйнi доходи склали 9334 тис.грн., i це:
- Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - 8082 тис.грн.
- Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв, iншi дох. - 692 тис.грн.
- Дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 560 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати склали 8867 тис.грн., i це:
- Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 8077 тис.грн.
- Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 330 тис.грн.
- нестачi вiд псування цiнностей - 65 тис.грн.
- сумнiвнi та безнадiйнi борги - 234 тис.грн.
- визнанi штрафи, пенi, неустойки - 145 тис.грн.
- витрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 16 тис.грн.
Iншi фiнансовi доходи становили 19 тис.грн., i це:
- вiдсотки одержанi - 17 тис.грн.
- iншi доходи вiд фiнансових операцiй - 2 тис.грн.
Iншi доходи склали 13656 тис.грн., i це:
- Дохiд вiд реалiзацiї цiнних паперiв (облiгацiї) - 13640 тис.грн.
- Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi - 16 тис.грн.
Iншi витрати склали 14283 тис.грн., i це:
- Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй (облiгацiй) - 13659 тис.грн.
- iншi витрати звичайної дiяльностi - 624 тис.грн.