ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 4085
Первісна вартість 011 4495
Накопичена амортизація 012 410
Незавершене будівництво 020 58728289
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 6891482813
Первісна вартість 031 97107117137
Знос 032 2819334324
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 01286
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 7482692473
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 1191312983
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 51284730
готова продукція 130 1276312062
Товари 140 37431069
Векселі одержані 150 56060
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 1097226433
первісна вартість 161 1097226598
резерв сумнівних боргів 162 0165
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 03
за виданими авансами 180 22842594
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 56541240
Поточні фінансові інвестиції 220 1816716250
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 928285
у т. ч. в касі 231 11
в іноземній валюті 240 406
Інші оборотні активи 250 76431059
Усього за розділом ІІ 260 8484178714
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1116
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 03
Баланс 280 159678171206

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 2150021500
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 2845333763
Резервний капітал 340 00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3990-2698
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 5394352565
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 18182232
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 18182232
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 050000
Відстрочені податкові зобов'язання 460 62950
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 629550000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 4199039850
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 249750
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2642820486
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 13540
з бюджетом 550 7871262
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 953560
з оплати праці 580 1908885
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 4463326
Усього за розділом IV 620 9762266409
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 159678171206


ПІБ керівника Лебiдь Микола Сергiйович
ПІБ головного бухгалтера Мурич Олена Володимирiвна
Примітки:
На кiнець звiтного перiоду Iнша поточна дебiторська заборгованiсть склала 1240 тис.грн., i включає:
- Розрахунки за претензiями - 100 тис.грн.
- Розрахунки з iншими дебiторами - 14 тис.грн.
- Розрахунки з робiтниками та службовцями по iнших операцiях - 35 тис.грн.
- Розрахунки за нарахованими вiдсотками - 994 тис.грн.
- Розрахунки з працiвниками по займах - 7 тис.грн.
- За соцiальним страхуванням - 77 тис.грн.
- iншi - 13 тис.грн.
Iншi оборотнi активи становили 1059 тис.грн. i включають:
- податковий кредит - 248 тис.грн.;
- податковi зобов"язання - 811 тис.грн.
Iнший додатковий капiтал на 31.12.2011 склав 33763 тис.грн., i це дооцiнка активiв.
Iншi поточнi зобов`язання склали 3326 тис.грн. i включає:
- розрахунки по виконавчих листах - 25 тис.грн.;
- розрахунки с iншими кредиторами (поворотна фiн.допомога) - 3294 тис.грн.;
- розрахунки з пiдзвiтними особами в нацiональнiй валютi - 7 тис.грн.