ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  68914.000  82813.000   0.000  0.000  68914.000   82813.000
  - будівлі та споруди  36765.000  40875.000  0.000  0.000  36765.000   40875.000
  - машини та обладнання  29235.000  38581.000  0.000  0.000  29235.000  38581.000
  - транспортні засоби  1842.000  2304.000  0.000  0.000  1842.000  2304.000
  - інші  1072.000  1053.000  0.000  0.000  1072.000  1053.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  68914.000  82813.000  0.000  0.000  68914.000  82813.000
Опис:  Термiни використання ОЗ (за основними групами):
Будiвлi та споруди -20 рокiв;
Машини та обладнання -5 рокiв або 2 роки;
Транспортнi засоби 6 рокiв;
Iншi (iнструменти, прилади, iнвентар, меблi та iнше) 4 роки або 12 рокiв;
МНМА -1 рiк.
Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 97107 тис.грн., кiнець звiтного перiоду 117137 тис.грн
Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 29,03%, на кiнець звiтного перiоду 29,3%.
Ступiнь використання основних засобiв 98%.
Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду 28193 тис.грн, кiнець перiоду 34324 тис. грн.
Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
52565.000 53943.000
21500.000 21500.000
21500.000 21500.000
Опис Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (52565тис.грн.) бiльше статутного капiталу (21500 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.