ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Компанiя Молiс вийшла на ринок України у 1998 роцi з плавленим сиром, йогуртом та майонезом, що виготовлялися на ВАТ Днiпрорудненський сироробний комбiнат. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Виробниче обєднання Молiс було створене у 2004 роцi пiсля реорганiзацiї декiлькох компанiй. Сьогоднi Товариство включає сучаснi молокозаводи з середнiми показниками обсягу виробництва (бiльше 1500 тон на мiсяць) твердих, плавлених сирiв, сирних продуктiв, вершкового масла, сметанних та сухих молочних продуктiв. Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у звiтному роцi не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Виробниче обєднання Молiс не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. При нинi дiючiй структурi досягнута значна ефективнiсть управлiння та використання ресурсiв. Змiни в органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм звiтним перiодом: в 2011 роцi на Днiпрорудненському вiддiленнi введена в експлуатацiю нова виробнича дiлянка цех виробництва сметани та сметаних продуктiв.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть пiдприємства готується згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства вiдповiдає вимогам НСБО i надається у форматi, який визначається НП(С)БО. Метод нарахування амортизацiї: прямолiнiйний. Метод оцiнки вартостi запасiв: FIFO. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: за собiвартiстю.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Виробниче обєднання Молiс
за 2011 рiк

Учасникам та керiвництву ТОВ ВО Молiс

Приватним пiдприємством Аудиторська фiрма Синтез-Аудит-Фiнанс, що дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, виданого рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України № 224I3 вiд 23.12.2010 року, дiйсне до 23.12.2015 року, проведено аудит фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Виробниче обєднання Молiс за 2011 рiк.
Мета аудиту - виказування незалежної професiйної думки вiдносно достовiрностi фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання станом на 31.12.2011 р.

Основнi вiдомостi про емiтента:

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Виробниче обєднання Молiс
Код за ЕДРПОУ 32835306
Мiсцезнаходження 69001, м. Запорiжжя, бул. Шевченка, буд.31
Дата державної реєстрацiї Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи вiд 23.01.04року, номер запису: 1103105 0009 002654
Орган державної реєстрацiї: виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради

Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України Про аудиторську дiяльнiсть, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi, МСА 705 Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора, МСА 706 Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора.
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб`єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, використаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування: Законiв України Про акцiонернi товариства, "Про господарськi товариства"; "Про цiннi папери та фондовий ринок"; "Про аудиторську дiяльнiсть"; "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; Податкового кодексу України; Положень (стандартам) бухгалтерського облiку, а також установленого порядку ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi, "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. № 1528, Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженими Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.

Аудитором проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Виробниче обєднання Молiс станом на 31.12.2011 року, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi:
- форма № 1 Баланс станом на 31.12.2011 р.,
- форма № 2 Звiт про фiнансовi результати за 2011 р.,
- форма № 3 Звiт про рух грошових коштiв за 2011 р.,
- форма № 4 Звiт про власний капiтал за 2011 р.,
- форма № 5 Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 р.,

Аудит здiйснений на пiдставi наступних документiв:
Статут товариства;
Свiдоцтво про державну реєстрацiю товариства;
Банкiвськi та iншi розрахунковi документи за 2011 рiк;
Оборотно-сальдовi вiдомостi по бухгалтерських рахунках за 2011 рiк;
Первиннi документи по рахунках товариства за 2011 рiк;
Договори з фiнансово-господарської дiяльностi товариства та iншi документи, що вiдображають та пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй товариства за 2011 рiк.

Бухгалтерський облiк та показники фiнансової звiтностi в ТОВ ВО Молiс достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства i вiдповiдають встановленим нормативам бухгалтерського облiку, згiдно концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка визначається Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi України та прийнятої облiкової полiтики товариства. Бухгалтерський облiк товариства комп`ютеризований, та ведеться за допомогою програми 1С: Пiдприємство.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про товариство. Данi окремих форм фiнансової звiтностi вiдповiдають одна однiй, показники статей бухгалтерського балансу товариства станом на 31.12.2011 р. вiдповiдають даним синтетичного облiку. Фiнансова звiтнiсть складається своєчасно.
Показники фiнансового стану ТОВ ВО Молiс вiдображенi в синтетичному облiку адекватно, що дає пiдстави для пiдтвердження достовiрностi та повноти показникiв фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 р.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та її достовiрне подання. Управлiнський персонал також бере на себе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть нематерiальних активiв та основних засобiв ТОВ ВО Молiс на 31.12.2011 року за допомогою наших аудиторських процедур, оскiльки не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю оборотних i необоротних активiв. Товариством не виконувались вимоги щодо перегляду оцiнки необоротних активiв до справедливої вартостi та запасiв - до чистої вартостi реалiзацiї, що може мати суттєвий вплив на стан активiв, вiдображених в фiнансовiй звiтностi.
В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов`язань, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2011 року.
Умовно-позитивна думка

Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що за винятком вказаних вище обмежень, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi.
Отриманi нами результати перевiрки в цiлому достатнi та вiдповiднi аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком питання, про яке йдеться у параграфi Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфi, аудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть ТОВ ВО Молiс справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2011р. та її фiнансовi результати за 2011 рiк вiдповiдно до установлених вимог чинного Законодавства України i прийнятої облiкової полiтики.Розкриття iнформацiї щодо виконання вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Розкриття iнформацiї за видами активiв

На нашу думку ТОВ ВО Молiс у фiнансовiй звiтностi повнiстю розкрило iнформацiю за видами активiв.
Надана iнформацiя по необоротним активам, оборотним активам в усiх суттєвих аспектах в цiлому розкрита у вiдповiдностi до встановлених нормативiв, зокрема П(С)БО, за виключенням вищевказаних невiдповiдностей.
Вартiсть активiв товариства, що вiдображена у фiнансових звiтах станом на 31.12.2011 року складає 171206 тис. грн.

Розкриття iнформацiї про необоротнi активи

ТОВ ВО Молiс станом на 31.12.2011 року має власних основних засобiв на суму 117137 тис. грн. за первiсною вартiстю, знос 34324 тис. грн., залишкова вартiсть 82813 тис.грн., у тому числi:
Назва I Рахунок облiку IПервiсна вартiсть (тис. грн.) IЗнос (тис. грн.)I Залишкова вартiсть (тис. грн.)
Будинки та споруди I103 I49985 I9110 I40875
Машини та обладнання I104 I60424 I21842 I38582
Транспортнi засоби I105 I3766 I1463 I2303
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) I 106 I555I 235 I320
Iншi основнi засоби I109 I357 I224 I133
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи I112 I500 I400 I100
Iнвентарна тара I115 I1439 I974 I465
Iншi необоротнi матерiали I 117 I111 I76 I35
Разом I117137 I34324 I82813
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною або справедливою вартiстю згiдно П(С)БО 7 Основнi засоби.
По основним засобам застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, що передбачено облiковою полiтикою пiдприємства. За 2011 рiк нарахована амортизацiя на суму 6202 тис.грн. Станом на 31.12.2011 року загальна сума нарахованого зносу основних засобiв складає 82813 тис.грн.
Протягом 2011 року товариством було введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 20135 тис. грн.
В звiтному перiодi вибуло основних засобiв у зв`язку з реалiзацiєю та списанням на суму 105 тис. грн. за первiсною вартiстю, знос по вибулим основним засобам склав 71 тис. грн.
Змiни у складi та вартостi необоротних активiв вiдображаються з урахуванням вимог П(С)БО 7 Основнi засоби. Переоцiнка необоротних активiв у 2011р. не проводилась.
Нарахування зносу по малоцiнним необоротним активам здiйснюється у розмiрi 100% вартостi при передачi малоцiнних необоротних активiв в експлуатацiю, що передбачено облiковою полiтикою товариства.
Нематерiальнi активи на товариствi станом на 31.12.2011 року зношенi на 10,5% та складають за первiсною вартiстю 95 тис.грн., за остаточною вартiстю 85 тис.грн. (програмне забезпечення, торгова марка, товарний знак). Нарахування амортизацiї по нематерiальним активам здiйснюється за прямолiнiйним методом, що передбачено облiковою полiтикою товариства. Станом на 31.12.2011 року загальна сума накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв складає 10 тис.грн. Змiни у складi та вартостi нематерiальних активiв вiдображаються з урахуванням вимог П(С)БО 8 Нематерiальнi активи.
Станом на 31.12.2011 року на балансi товариства враховуються капiтальнi iнвестицiї на суму 8289 тис.грн., в тому числi:
придбання (виготовлення) основних засобiв 7838 тис. грн.;
придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 9 тис.грн.;
аванси на придбання (виготовлення ) основних засобiв - 442 тис.грн.

Розкриття iнформацiї про оборотнi активи
Бухгалтерський облiк запасiв товариства здiйснюється з додержанням правил П(С)БО № 9 Запаси за виключенням вимог П(С)БО щодо оцiнки вартостi запасiв на дату балансу. Переоцiнка запасiв до чистої вартостi реалiзацiї в 2011р. не проводилась.
Згiдно з наказом про облiкову полiтику товариства придбанi запаси зараховуються на баланс товариства за первiсною оцiнкою та передаються у виробництво, продаж за iдентифiкацiйною собiвартiстю вiдповiдної одиницi запасiв у вiдповiдностi з П(С)БО 9 "Запаси". Вартiсть виробничих запасiв становить на 31 грудня 2011 р. 12983 тис грн., в тому числi:
сировина та матерiали 9494 тис.грн.;
паливо 763 тис.грн.;
тара i тарнi матерiали 630 тис.грн.;
запаснi частини 1942 тис.грн.;
малоцiннi та швидкозношуванi предмети 154 тис.грн.;
Вартiсть товарiв складає 1069 тис.грн., витрат на незавершене виробництво - 4730тис.грн., готової продукцiї 12062тис.грн.

Поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011 р. по чистiй реалiзацiйнiй вартостi становить 30270 тис.грн., в тому числi:
26433 тис. грн. дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги);
3 тис. грн. з розрахунками з бюджетом;
2594 тис. грн. заборгованiсть за виданими авансами;
1240 тис.грн. iнша поточна дебiторська заборгованiсть (розрахунки за нарахованими вiдсотками 994 тис.грн., за соцiальним страхуванням 77 тис.грн., розрахунки з робiтниками та службовцями по iнших операцiях 35 тис.грн., розрахунки з працiвниками по займах 7 тис.грн., розрахунки за претензiями 100 тис.грн. та iншi розрахунки 27 тис.грн.).
Облiковою полiтикою товариства передбачено створення резерву сумнiвних боргiв методом аналiзу платоспроможностi, створений резерв на 31.12.2011 р. на суму 165 тисюгрн., що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 10 Дебiторська заборгованiсть В 2011 роцi списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть в сумi 234 тис. грн.
Облiк дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Станом на 31.12.2011 року на товариствi враховуються поточнi фiнансовi iнвестицiї загальною вартiстю 16250 тис.грн. (облiгацiї на суму 16250 тис. грн.), якi облiковуються по первiснiй вартостi згiдно з нормами П(С)БУ № 12 " Фiнансовi iнвестицiї".
Ведення операцiй на поточних рахунках протягом 2011 року проводилось без порушень вимог Iнструкцiї Про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004р. № 22. Залишок грошових коштiв товариства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2011 року становив 279 тис.грн., в iноземнiй валютi станом на 31.12.2011 року 6 тис.грн.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал

В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу, згiдно з П(С)БО № 1 Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi та П(С)БО № 2 Баланс. На нашу думку, товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 р. та вiрно вiдобразило розмiр власного капiталу у фiнансовiй звiтностi.

Власний капiтал ТОВ ВО Молiс станом на 31.12.2011 р. складається iз:
статутного капiталу 21500 тис. грн.,
iншого додаткового капiталу 33763 тис.грн.
непокритих збиткiв 2698 тис. грн.

Статутний капiтал сформований за рахунок як грошових так i майнових внескiв учасникiв Товариства згiдно Закону України "Про господарськi товариства", облiковується на рахунку 40 "Статутний капiтал" у сумi 21500 тис. грн. та вiдповiдає установчим документам.

Станом на 31.12.2011р. частки в статутному фондi Товариства складають:
№ пIп IУчасник товариства IСума внеску учасникiв згiдно установчих документiв
(грн.) IЧастка учасника згiдно установчих документiв I( %) I Фактична сума внеску у вiдсотках до статутного фонду
1 IПриватна компаня з обмеженою вiдповiдальнiстю АРТIКА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД I 13115000,0 I61,0 I61,0
2 I ТОВ Молiс I 5160000,0 I 24,0 I 24,0
3 I ТОВ МОЛМАРКЕТ ЛТД I3225000,0 I 15,0 I15,0
Всього I 21500000,0 I 100,0 I100,0
Статутний капiтал сформований згiдно з Законом України "Про господарськi товариства", облiковується на рахунку 40 "Статутний капiтал" у сумi 21500000,0 грн. та вiдповiдає установчим документам.

Iнший додатковий капiтал облiковується в сумi 33763 тис. грн. В перевiряємому перiодi вiдбулось зростання додаткового капiталу на суму 5310 тис.грн. за рахунок анулювання податкової рiзницi по основним засобам.
За наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi товариство станом на 31.12.2011 року має непокритi збитки у сумi 2698 тис. грн., вiдображення яких в облiку товариства здiйснено згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй".
У порiвняннi з залишком на початок року сума непокритих збиткiв збiльшилась на 6688 тис. грн. за рахунок отриманих у 2011 роцi збиткiв в сумi 6444 тис. грн., списання дооцiнки на суму 7 тис.грн. та проведеного коригування (зменшення) суми нерозподiленого прибутку за попереднi звiтнi перiоди на суму 251 тис. грн.
Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2011 року складає 52565 тис.грн.
Облiк власного капiталу вiдповiдає нацiональним стандартам бухгалтерського облiку в Українi.
Розкриття iнформацiї про зобовязання

На наш погляд аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть достовiрностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо зобовязань, згiдно вимог П(С)БО № 11 Зобовязання.
Станом на 31.12.2011 року товариство має iншi довгостроковi фiнансовi зобовязання (термiном погашення бiльш 12 мiсяцiв) у сумi 50000 тис. грн. (випуск облiгацiй).
Протягом звiтного перiоду вiдбулося збiльшення довгострокових зобов`язань товариства на загальну суму 43705 тис. грн.
Поточнi зобовязання, якi виникли внаслiдок здiйснення товариством фiнансово-господарської дiяльностi станом на 31.12.2011 року складають 66409 тис. грн., в тому числi:
заборгованiсть за короткостроковими кредитами банкiв 39850 тис. грн. (в тому числi 25 341 тис. грн. за Договором про надання кредитної лiнiї з ПАТ Перший український мiжнародний банк вiд 30.09.10р. №381I16-1-КI10, валюта кредиту гривня, вiдсоткова ставка за користування коштами 18%, дата погашення кредиту 29.09.13р.; 4 509 тис. грн. за Договором про надання кредитної лiнiї з ПАТ Укрсиббанк вiд 04.07.2011р. № 11435451000, валюта кредиту гривня, вiдсоткова ставка за користування коштами 17,5-18,5%%, дата погашення кредиту 05.07.14р.; 10000 тис.грн. за Договором про надання кредитної лiнiї з ПАТ Креди Агриколь Банк вiд 12.04.10р. №8I2010, валюта кредиту гривня, вiдсоткова ставка 15%, дата погашення кредиту 10.04.14р.);
заборгованiсть за операцiями з придбання товарiв, робiт (послуг) 20486 грн.;
зобовязання з одержаних авансiв 40 тис. грн..;
поточнi зобовязання перед бюджетом 1262 тис. грн.;
заборгованiсть за розрахунками зi страхування 560 тис. грн.;
заборгованiсть по поточним виплатам оплати працi працiвникам 885 тис. грн.;
iншi поточнi зобовязання 3326 тис. грн. (у тому числi заборгованiсть по виконавчим листам 25 тис.грн., заборгованiсть за договорами 3298 тис.грн.).

Протягом звiтного перiоду товариством списана кредиторська заборгованiсть, по якiй вийшов строк позивної давностi в сумi 111 тис. грн.
В 2011 р. товариство створювало забезпечення (резерв вiдпусток). Станом на 31.12.2011р. сума резерву складає 2232тис.грн. В цiлому, облiк зобовязань вiдповiдає П(С)БО 11 "Зобовязання".

Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку(збитку)

Визнання доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх факторiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 "Дохiд".
Товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського облiку згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй".

Протягом 2011 року товариством був отриманий дохiд у сумi 383 280 тис. грн., у тому числi:
- чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 358543 тис. грн.(без урахування ПДВ в сумi 70233 тис. грн. та iнших вирахувань з доходу у сумi 1471 тис грн.-повернення продукцiї);
- iншi операцiйнi доходи в сумi 9334 тис. грн.(доход вiд операцiйної оренди активiв 633 тис.грн.; операцiйна курсова рiзниця 25 тис.грн.; доход вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 365 тис. грн.; отриманi штрафи, пенi, неустойки 34 тис.грн. та iншi операцiйнi доходи 8277 тис.грн.);
- iншi фiнансовi доходи у сумi 19 тис.грн;
- iншi доходи 13656 тис. грн. (доход вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 13640 тис.грн.; iншi доходи 16 тис.грн.);
- дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi 1728 тис.грн..

Визнання витрат в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати".
Товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського облiку згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй". За 2011 рiк витрати товариства склали 389 724 тис. грн., в тому числi:
собiвартiсть реалiзованої продукцiї 323582 тис.грн.;
адмiнiстративнi витрати 11966 тис.грн.;
витрати на збут - 20272 тис.грн.;
iншi операцiйнi витрати 8867 тис.грн. (у тому числi операцiйна курсова рiзниця 16 тис.грн.; собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв 331 тис.грн.; штрафи, пенi, неустойки 145 тис.грн.; iншi операцiйнi витрати 8375 тис.грн.);
фiнансовi витрати 10754 тис. грн. (нарахованi вiдсотки за користування кредитом 10097 тис.грн.; iншi фiнансовi витрати 657 тис.грн.);
iншi витрати 14283 тис. грн. (собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 13658 тис.грн.; неоперацiйна курсова рiзниця 1 тис.грн.; собiвартiсть списаних необоротних активiв 34 тис.грн.; iншi витрати 590 тис.грн.)

Таким чином, за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк товариство отримало збитки у сумi 6444 тис. грн., якi визначенi у вiдповiдностi до вимог норм дiючого законодавства України.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Розмiр чистих активiв або власного капiталу товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2011 р. складає 52565 тис. грн.
Перевiркою встановлено, що фiнансовi звiти, в цiлому, обєктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв Товариства за 2011 рiк, тобто про розмiр його статутного капiталу, iншого додаткового капiталу, непокритих збиткiв.
Чистi активи ТОВ ВО Молiс бiльшi за суму статутного капiталу на 31065 (52565 21500) тис. грн. Розмiр чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.155 ЦКУ.

Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2011 року та можуть вплинути на фiнансово господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв

В ходi аудиту встановлено, що протягом звiтного перiоду не мали мiсце подiї, якi згiдно з частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiднесенi до складу особливої iнформацiї.

Розкриття iншої iнформацiї

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, не встановлено.

Товариство у 2011 роцi мало виконання значних правочинiв вiдповiдно:
- ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi);
- п. 9.3 р. IХ Статуту (25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
Вартiсть активiв станом на 01.01.2011 року складає 171206 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам, складає 17120 тис. грн.

Виконання значних правочинiв у 2011р.

1. Договiр на закупiвлю молока. на постачання молока цiльного на суму 42000000,00 грн. (сорок два мiльйона грн.. 00 коп.) з урахуванням ПДВ. Строк виконання робiт: з 01.04.2011р. по 31.12.2011р.

42000 тис. грн.I 159678 тис. грн. = 26% вiд активiв за 2010р.
42000 тис. грн.I 171206 тис. грн. = 25% вiд активiв за 2011р.

Рiшення про здiйснення правочину прийняте загальними зборами. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв, норм статуту та прийнятих рiшень учасникiв.

Стан корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту

Органи управлiння та контролю Товариства:
Згiдно Статуту Товариства органами управлiння Товариства є: збори учасникiв - вищiй орган Товариства; дирекцiя - виконавчий орган Товариства; ревiзiйна комiсiя - орган, який здiйснює постiйний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Однак члени дирекцiї призначенi не були, тому вiдповiдно до п.8.6 Статуту Товариства, всi функцiї виконавчого органу здiйснює генеральний директор одноособово. Ревiзiйна комiсiя зборами учасникiв Товариства не обиралась.
Посадовi особи:
Станом на кiнець звiтного перiоду посадовими особами Товариства є: Генеральний директор, Головний бухгалтер.
Засновники:
Засновниками Товариства є ARTICA HOLDINGS LIMITED, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Молiс, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ МОЛМАРКЕТ ЛТД.
Iнформацiя про цiннi папери емiтента
1) Облiгацiї процентнi iменнi (серiя D). Форма iснування - бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв у випуску 25000 штук, номiнальна вартiсть одного цiнного паперу 1000 грн., загальна номiнальна вартiсть становить 25000000 грн. Мiжнародний код цiнних паперiв UA4000095756. Всi облiгацiї випуску розмiщено. Фактiв лiстингуIделiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.
2) Облiгацiї процентнi iменнi (серiя Е). Форма iснування - бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв у випуску 25000 штук, номiнальна вартiсть одного цiнного паперу 1000 грн., загальна номiнальна вартiсть становить 25000000 грн. Мiжнародний код цiнних паперiв UA4000117733. Всi облiгацiї випуску розмiщено. Фактiв лiстингуIделiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.
Iнформацiя про змiну особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України
Товариство рiшення про змiну особи, яка здiйснює облiк прав власностi на цiннi папери, не приймало.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi.
Пiд час аудиту не було виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства . У своїй поточнiй дiяльностi ТОВ ВО Молiс наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.

Довiдка про фiнансовий стан ТОВ ВО Молiс на 31.12.2011 р.( тис. грн.)
ПоказникиI на 31.12.2010I на 31.12.2011 рI Примiтки
1.Коефiцiєнт лiквiдностi:
1.1.Загальний (коефiцiєнт покриття) К 1.1 = 2ра: 4рп I 0,87 I 1,19
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що товариство незалежне вiд позикових коштiв при фiнансуваннi реальних активiв. Теоретичне значення 1,0 2,0
1.2. Поточної лiквiдностi К 1.2 = 2ра-E р.(100-140): 4рпI 0,52 I 0,72
Теоретичне значення коефiцiєнта 0,6-0,8. Даний коефiцiєнт свiдчить про достатнiй рiвень лiквiдностi товариства
1.3 Абсолютної лiквiдностi К 1.3 = р.E(220+230+240): 4рп I 0,20 I0,25
Оптимальний коефiцiєнт 0,2-0,3.
Коефiцiєнт свiдчить про достатню наявнiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв
1.4 Чистий оборотний капiтал. тис грн. К 1.4 =2 ра 4 рп I -12781 I 12305
Теоретичне значення показника бiльше 0.
Збiльшення на 25086 тис. грн.
2. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) К 2 = 1рп: Пiдсумок пасиву I 0,33 I 0,31
Теоретичне значення коефiцiєнта не менш 0,5
3. Коефiцiєнт фiнансування К 3= 2рп + 3рп+4рп+5рп : 1рп I 1,96 I 2,26
Характеризує залежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх позик. Теоретичне значення коефiцiєнту не бiльше 1.
4. Коефiцiєнт ефективностi використання активiв К 4 = Чистий прибуток: 1ра+2ра+3ра I 0,03
Прибутку немає
Вказує на строк окупностi прибутком вкладених коштiв у майно
5. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) К 5 = Чистий прибуток : 1рп I 0,04
Прибутку немає
Теоретичне значення не менш 0,4.
6. Коефiцiєнт рентабельностi
6.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв К 6.1= Чистий прибуток : (Пiдсумок акт.(гр3)+Пiдсумок акт (гр4))I2 I 0,01 I Прибутку немає
Теоретичне значення бiльше 0.
6.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу К 6.2 = Чистий прибуток: (1 рп(гр3)+1рп(гр4))I2 I 0,04 IПрибутку немає
Теоретичне значення бiльше 0.

ТОВ ВО Молiс станом на 31 грудня 2011 р. лiквiдне та досить платоспроможне.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Назва аудиторської фiрми
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи
23877071
Юридична адреса
Мiсцезнаходження юридичної особи
69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка буд. 60, кв. 4
Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю.
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1103145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради.
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру субєктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть
№ 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 23 грудня 2010 року № 224I3, дiйсне до 23.12.2015 року.
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв
Серiя АБ № 000265 вiд 15.03.2007 р., дiйсне до 23.12.2015 р.
Номер, дата видачi сертифiката аудитора
1)Серiя А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 31.12.2012 року
2) серiя А № 004281, виданий рiшенням АПУ вiд 30.06.2000 р., дiйсний до 30.06.2014р.
Телефон
(061) 212-00-97; 212-05-81
Дата i номер договору на проведення аудиту
№ 28I2011 вiд 01.03.2011р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту
25.06.2012 р. - 10.04.2012 р.

Генеральний директор
ПП "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс" В.Г. Гончарова
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, подовжене рiшенням АПУ № 224I3 вiд 23 грудня 2010 року,дiйсне до 23.12.2015 р.
сертифiкат серiї А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2012р.

Аудитор
ПП "Аудиторської фiрми "Синтез-Аудит-Фiнанс" Н.В.Рибас

сертифiкат серiї А № 004281, виданий рiшенням АПУ вiд 30.06.2000 р., дiйсний до 30.06.2014р.
Аудиторський висновок складено 10 квiтня 2012р. м. Запорiжжя, вул. Немировича Данченко 60, кв.4.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi види продукцiї(послуг), що їх виробляє чи надає емiтент: Товариство виготовляє бiльше 75 найменувань продукцiї. Основний напрямок дiяльностi це виробництво твердих, плавлених сирiв, сметанних та сухих молочних продуктiв, а також вершкiв та вершкового масла пiд торговими марками Молiс, Молiка, Молочний пан та Акцiя.
Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, робiт, послуг: В останнi роки спостерiгається тенденцiя скорочення споживання та, вiдповiдно, обсягiв виробництва плавлених сирiв. Товариство прогнозує й подальше скорочення даного сегменту ринку у звязку iз змiною споживчих переваг.
Залежнiсть вiд сезонних змiн: виробництво молочної продукцiї залежить вiд сезонних коливань у звязку iз змiнами обсягiв виробництва сирого молока в приватних господарствах в лiтнiй та зимовий перiоди.
Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: збутова дiяльнiсть емiтента спрямована на внутрiшнiй ринок України, доля експорту складає близько 6% вiд загального обсягу реалiзованої продукцiї. Збут продукцiї вiдбувається через мережу дистрибюторiв та оптовикiв (основнi клiєнти). Споживачами продукцiї є фiзичнi особи.
Основнi ризики дiяльностi емiтента: ризики змiн на ринку основної сировини молока, повязанi з конкурентними дiями iнших виробникiв або непродуманими законодавчими змiнами.
Заходи щодо зменшення ризикiв: укладання договорiв на поставку молока з колективними господарствами та фермами.
Заходи захисту своєї дiяльностi: важливим фактором забезпечення стабiльної роботи Товариства є диверсифiкацiя виробництва та забезпечення можливостi виробництва рiзних видiв молочної продукцiї.
Заходи розширення виробництва та ринкiв збуту: збiльшення обсягiв виробництва буде забезпечено за рахунок розширення ринкiв збуту за експортним напрямком.
Канали збуту та методи продажу: система прямої нацiональної дистрибуцiї, створена разом з найкрупнiшими дистрибуторськими компанiями, дозволяє реалiзовувати продукцiю в основних регiонах та обласних центрах Україны.
Джерела сировини: джерелом основного виду сировини сирого молока є приватнi подвiря (близько 70% вiд загальних закупiвель молока) та колективнiIфермерськi господарства (близько 30% вiд загальних закупiвель).
Доступнiсть сировини: для забезпечення стабiльного виробництва молочної продукцiї емiтентом вже давно налагоджена стабiльна структура закупiвель молока в чотирьох областях Запорiзькiй, Донецькiй, Херсонськiй та Днiпропетровськiй. Сировина для Товариства доступна.
Динамiка цiн на сировину: закупiвельнi цiни на основну сировину молоко, що поставляється вiд сiльгосппiдприємств збiльшилися за рiк на 6% (до 3,77 грнIкг).
Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент: В 2011 роцi виробники молочної продукцiї вiдчували потребу у фiнансуваннi оборотних засобiв, яка не була задоволена у звязку зi скороченням банкiвського кредитування та рiзкого удорожчення кредитних ресурсiв. Поголовя корiв в країнi скоротилося на 1,6% (до 2588,4 тыс голiв), що призвело до скорочення виробництва сирого молока на 1,4% (до 11093,5 тис т). Через низьку платоспроможнiсть населення продовжилося скорочення споживання молокопродуктiв населенням країни. Оптово-вiдпускнi зросли на 8%, а роздрiбнi на 10%. Виробництво масла вершкового скоротилося за рiк на 3,8% (до 76,2 тис тонн). Однак все ж таки в галузi вiдмiчалися й позитивнi тенденцiї. В кiнцi року в країнi був зупинений процес скорочення виробництва молока в сiльгоспгосподарствах. По даним Мiнагрополiтики в 2011 роцi було збуловано 25 скотоводчеських обєктiв та на 86 фермах зроблено реконструкцiї. Також в кiнцi 2011 року стало вiдомо про вiдновлення системи пiдтримки виробництва молока у виглядi системи компенсацiй.
Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв: В 2011 роцi в цеху сухих молочних продуктiв на проектну потужнiсть було виведено установку нанофiльтрацiї, яка дозволила розширити асортимент та якiсть продукцiї за рахунок початку випуску демiнералiзованої сиворотки.
Становище емiтента на ринку: на сьогоднiшнiй день Молiс входить в пятiрку лiдерiв на ринку молочної продукцiї в України.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi: випуск сичужних сирiв за пiдсумками 2011 року зрiс на 1% та склав 195 тис т. При цьому значна частина з них 85 тис. т була вивезена на експорт. Найбiльшими виробниками сиру є: ЗАТ Гадячсир, ЗАТ СЗ Пирятинський, Менський сир, ВАТ Дубномолоко та СК Охтирський. Конкуренцiя в галузi висока.
Особливостi продукцiї(послуг) емiтента: Компанiя має диверсифiковану структуру виробництва, яка дозволяє оперативно змiнювати види продукцiї с урахуванням конюнктури ринку.
Перспективнi плани розвитку емiтента: в планах емiтента поступовий развиток продажiв продукцiї на експорт та розширення асортименту продукцiї, що виготовляється.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 % у загальному обємi постачання: три.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Придбано основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 28 305 тис.грн. Продано основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 159 тис.грн. Лiквiдовано основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 779 тис.грн.
У 2012 роцi планується здiйснити капiтальний ремонт та замiну виробничого обладнання, який майже вичерпав свiй ресурс, з метою пiдтримання iснуючих потужностей. Iнвестицiї планується здiйснити переважно в приймально-апаратному цеху, цеху твердого сиру та цеху сухих молочних продуктiв. Загальна сума даних iнвестицiй в основнi засоби прогнозується на рiвнi 7,0 млн.грн. Джерелом фiнансування iнвестицiй будуть власнi кошти та кредити банкiв.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Пiдприємство використовує тiльки власнi основнi засоби.
Об`єктiв оренди немає, протягом звiтного перiоду значних правочинiв щодо них не було.
Виробничi потужностi: На 31.12.2011р. (тис. тIрiк): 1) Днiпрорудненське вiддiлення: твердi сири та сирнi продукти 6,6, плавленi сири та продукти 11,55, сметана та сметаннi продукти 3,3, масло вершкове та спреди 9,9, сухi молочнi продукти 7,7; 2) Михайлiвське вiддiлення: сметана та сметаннi продукти 9,35, молоко 3,3.
Ступiнь використання обладнання до 98%.
Спосiб утримання активiв: за власний рахунок, власними можливостями.
Мiсцезнаходження основних засобiв: 69001, м.Запорiжжя, бул. Шевченка, буд. 31; Запорiзька область, м. Днiпрорудний, вул.Степова, 2 та Степова, 3; Запорiзька область, Михайлiвський район, смт. Михайлiвка, вул.Пушкiна, 167.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: забезпечення водою водоводом в м. Днiпрорудний; работоспроможнiсть та функцiонування полей фiльтрацiї в смт. Михайлiвка.
Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв:
У 2012 роцi планується здiйснити капiтальний ремонт та замiну виробничого обладнання, який майже вичерпав свiй ресурс, з метою пiдтримання iснуючих потужностей. Iнвестицiї планується здiйснити переважно в приймально-апаратному цеху, цеху твердого сиру та цеху сухих молочних продуктiв. Загальна сума даних iнвестицiй в основнi засоби прогнозується на рiвнi 7,0 млн.грн. Джерелом фiнансування iнвестицiй будуть власнi кошти та кредити банкiв. Прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi: лютий 2012 жовтень 2012. Зростання виробничих потужностей пiсля завершення дiяльностi не планується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: нестабильне законодательство (в т.ч. у вiдношеннi дотацiй молочної галузi країни); низька купiвельна спроможнiсть споживачiв (населення); висока залежнiсть галузi вiд експорту.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень: Висока залежнiсть. 2011 рiк був вiдмiчений вiдмiною системи субсидування виробникiв молока. Це призвело до погiршення фiнансових результатiв роботи багатьох переробникiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка):
- Штрафнi санкцiї з податку на доходи фiзичних осiб за результатами комплексної перевiрки 2009-2010 рр. - 548,83 грн.
- Штрафнi санкцiї з податку на додану вартiсть за результатами комплексної перевiрки 2009-2010 рр. - 27243,00 грн.
- Штрафнi санкцiї самостiйно нарахованi з податку на додану вартiсть за результатами уточнюючої декларацiї за сiчень 2011 р. - 415,00 грн.
- Пеня з податку на прибуток за 1 кв. 2011 р. - ст.12 Закону - врегулювання сумнiвної заборгованостi - 25616,00 грн.
- Штрафнi санкцiї з податку на прибуток за результатами комплексної перевiрки 2009-2010 рр. - 64 283,75 грн.
- Штрафнi санкцiї з податку на землю уточнюючий розрахунок за 2010 рiк - 186,76 грн.
- Штрафнi санкцiї за результатами перевiрки Фондом соцiального страхування - 4 624,89 грн.
- Штрафнi санкцiї за порушення ЗУ "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" та "Про захист прав споживачiв" - 4695,00 грн.
- Штрафнi санкцiї за порушення ЗУ "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" та "Про захист прав споживачiв" - 4 349,8 грн.
- Штрафнi санкцiї за результатами перевiрки Антимонопольним комiтетом України - 7000,00 грн.
- Штрафнi санкцiї за порушення ЗУ "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" та "Про захист прав споживачiв" - 3945,00 грн.
Компенсацiї за порушення законодавства:
- Плата за проїзд автомобiльними дорогами крупногабаритного транспорту - 2 211,08 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента: фiнансування дiяльностi вiдбувається за рахунок власних та и запозичених коштiв. Запозиченi кошти складаються з банкiвських кредитiв та коштiв, що надiйшли вiд розмiщення власних корпоративних облiгацiй.
Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб: потреби Товариства в оборотному (робочому) капiталi в цiлому збалансованi. Робочого капiталу достатньо.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента: Пiдприємство є платоспроможним, лiквiдним. Фахiвцi Товариства не проводили у звiтному роцi оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк: У 2012 роцi планується здiйснити капiтальний ремонт та замiну виробничого обладнання, який майже вичерпав свiй ресурс, з метою пiдтримання iснуючих потужностей.
Розширення виробництва: не планується.
Реконструкцiя: не планується.
Планується полiпшення фiнансового стану за рахунок розширення збуту на експорту.
Опис iстотних фактiв, якi можуть вплинуть на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: змiни в податковому законодавствi, економiчна криза, зниження платоспроможностi покупцiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок У 2011 роцi емiтент не проводив нiяких дослiджень та розробок, витрат на дослiдження та розробку не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 1) Дата вiдкриття провадження у справi - 10.02.2011 р. Сторони: за позовом Прокурора Василiвського району в iнтересах держави в особi органу, уповноваженого державою здiйснювати вiдповiднi функцiї у спiрних правовiдносинах Днiпрорудненської мiської ради до вiдповiдача-1 Комунального пiдприємства ОблводоканалЗапорiзької обласної ради, до вiдповiдача-2 Комунального пiдприємства Днiпрорудненський водоканалДнiпрорудненської мiської ради, до вiдповiдача-3 Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Виробниче обєднання Молiс. Змiст позовних вимог: про визнання договору уступки права вимоги недiйсним та повернення коштiв. Розмiр позовних вимог: 200 000,00 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Запорiзької областi. Поточний стан розгляду: 12.05.2011 року винесено рiшення яким були задоволенi позовнi вимоги.
2) Дата вiдкриття провадження у справi 01.07.2011 року. Сторони: Позивач - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об`єднання "МОЛIС" , вiдповiдач - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МОЛАГРОБIЗНЕС". Змiст позовних вимог: стягнення грошових коштiв. Розмiр позовних вимог: 88 562,27 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду: 26.07.2011 року винесено рiшення, яким позов був задоволений.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.