ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  23877071
Місцезнаходження  дIн, Запорізька область, дIн, 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченко, буд. 60, кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  1372
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  (061) 212-05-81
Факс  (061) 212-00-97
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру субєктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть: № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 23 грудня 2010 року № 224I3, дiйсне до 23.12.2015 року.
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  дIн, м. Київ, дIн, 01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  25.05.2011
Міжміський код та телефон  (044) 279-65-40
Факс  (044) 279-13-22
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис  дIн