ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Особлива інформація на 28.05.2012

Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п 1.
Дата прийняття рішення  28.05.2012.
Вид цінних паперів, що розміщуються  Облігації підприємств.
Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук)  25 000
Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)  25 000 000,000
Частка від статутного капіталу (у відсотках)  116,300
Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, та назва органу, що прийняв таке рiшення: рiшення про розмiщення цiнних паперiв (облiгацiї серiї F) на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу прийнято 28.05.2012р. Загальними зборами учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Виробниче обєднання Молiс. Вид, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення (публiчний, приватний): Спосiб розмiщення приватний. Рiшенням про закрите (приватне) розмiщення передбачено розмiщення 25 000 облiгацiй iменних, вiдсоткових, звичайних (незабезпечених), номiнальною вартiстю облiгацiї 1000 грн., загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 25 000 000 грн. Тип, форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються: iменнi облiгацiї бездокументарної форми iснування. Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 116,3%. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 232,6%. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: - право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi строку їх погашення; - право на надання облiгацiй Емiтенту для їх дострокового викупу вiдповiдно до умов їх обiгу; - право на отримання вiдсоткового доходу у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй пiсля кожного вiдсоткового перiоду; - права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Спосiб оплати цiнних паперiв: Оплата за облiгацiї здiйснюється грошовими коштами у нацiональнiй валютi України (гривнi). Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: забезпечення успiшної фiнансово-господарської дiяльностi емiтента. Кошти за напрямом використання планується розподiлити наступним чином: 10,0 млн. грн. на збiльшення обсягiв незавершеного виробництва (збiльшення запасiв сирiв в цехi дозрiвання, заготiвля бiлкової сировини на осiнньо-зимовий перiод для забезпечення ритмiчностi виробництва плавлених сирiв в зимовий перiод); 5,0 млн. грн. на збiльшення запасiв сировини та готової продукцiї (збiльшення запасiв готової продукцii та запасiв сировини на складах); 5,0 млн. грн. на збiльшення обсягiв товарного кредитування (збiльшення обємiв продажу при незмiннiй полiтицi оплати з вiдстрочкою кiнцевими покупцями); 5,0 млн. грн. капiтальнi вкладення. Прiзвище, iм`я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi придбали або планують придбати цiннi папери, що розмiщуються, наводяться кiлькiсть цiнних паперiв, якi планується придбати або вже придбанi зазначеними особами: рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято Загальними зборами учасникiв Товариства. В затвердженому перелiку осiб, серед яких емiтент має намiр розмiстити облiгацiї, фiзичнi особи вiдсутнi. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: конвертацiя цiнних паперiв не передбачається. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: кожен iнвестор має сплатити вартiсть цiнних паперiв у повному обсязi до затвердження результатiв розмiщення вiдповiдного випуску облiгацiй . Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй не наводиться, оскiльки емiтентом є товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Акцiї не розмiщуються. Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно законодавства: Генеральний директор Лебiдь Микола Сергiйович