ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 29.12.2015

Особлива інформація на 24.12.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.12.2015Припинено повноваженняГенеральний директорЛебідь Микола Сергійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Лебідь Микола Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 24.12.2015 р.; часткою в статутному капіталі емітента не володіє; акції емітента особі не належать, оскільки Товариство не є акціонерним; на посаді особа перебувала 6 років та 9 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів учасників №24/12/2015 від 24.12.2015р.
24.12.2015ОбраноГенеральний директорЛебідь Микола Сергійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Лебідь Микола Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 24.12.2015 р.; часткою в статутному капіталі емітента не володіє; акції емітента особі не належать, оскільки Товариство не є акціонерним; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор, перший заступник генерального директора, генеральний директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: переобрання на новий строк; підстави: Протокол загальних зборів учасників №24/12/2015 від 24.12.2015р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.