ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 29.12.2015

Особлива інформація на 24.12.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Лебідь Микола Сергійович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.12.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження 69001, Запорізька область, м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, 31
4. Код за ЄДРПОУ 32835306
5. Міжміський код та телефон, факс 0612131766, 0612131766
6. Електронна поштова адреса stat@molis.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

25.12.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

247(2251), бюлетень “Відомості НКЦПФР”

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.12.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.molis.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.12.2015

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}