ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 12.01.2015

Особлива інформація на 31.12.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГенеральний директорЛебідь Микола Сергійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Лебідь Микола Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 31.12.2014 р.; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 5 років та 9 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: переобрання виконавчого органу Товариства; підстави: Протокол загальних зборів учасників №31-12/2014 від 31.12.2014р.
д/нОбраноГенеральний директорЛебідь Микола Сергійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Лебідь Микола Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 31.12.2014 р.; часткою в статутному капіталі емітента не володіє; акції емітента особі не належать, оскільки Товариство не є акціонерним; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор, перший заступник генерального директора, генеральний директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: переобрання виконавчого органу Товариства; підстави: Протокол загальних зборів учасників №31-12/2014 від 31.12.2014р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.