ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Особлива інформація на 20.08.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоВиконуюча обов’язки головного бухгалтераМурич Олена Володимирівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Виконуюча обов’язки головного бухгалтера Мурич Олена Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 20.08.2013 року; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Генеральний директор, причина прийняття цього рішення: переведення на іншу посаду; підстави: Наказ Генерального директора № 676-к від 20.08.2013 року.
д/нПризначеноГоловний бухгалтерТарасовська Олена Борисівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Головний бухгалтер Тарасовська Олена Борисівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 20.08.2013 року; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: рахівник, старший технік, технік з праці, молодший продавець, старший бухгалтер, завідуючий секцією, старший ревізор, бухгалтер-ревізор, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, заступник директора; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: на невизначений термін. Орган, що прийняв рішення про призначення - Генеральний директор, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Наказ Генерального директора № 679-к від 20.08.2013 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )