ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Особлива інформація на 20.08.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Лебідь Микола Сергійович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.08.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"
1.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Місцезнаходження 69001, Запорізька область, м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, 31
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32835306
1.5. Міжміський код та телефон, факс 0612131766, 0612131766
1.6. Електронна поштова адреса stat@molis.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

21.08.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

158(1662), Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

23.08.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.molis.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.08.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )