ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Особлива інформація на 05.08.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Лебідь Микола Сергійович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

09.08.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС»
1.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Місцезнаходження 69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 31
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32835306
1.5. Міжміський код та телефон, факс (061) 213-17-66, (061) 213-17-66
1.6. Електронна поштова адреса stat@molis.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

06.08.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

146 (1650), Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

07.08.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.molis.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

08.08.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )