ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 27.12.2017

Особлива інформація на 22.12.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.12.2017Припинено повноваженняГенеральний директорЛебідь Микола Сергійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Лебідь Микола Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.12.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 8 років та 9 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів учасників №22/12/2017 від 22.12.2017 року.
22.12.2017ОбраноГенеральний директорЛебідь Микола Сергійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Лебідь Микола Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 22.12.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор, перший заступник генерального директора, генеральний директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: переобрання на новий строк; підстави: Протокол Загальних зборів учасників №22/12/2017 від 22.12.2017 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.